ข้อมูลทั้งหมด  15    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีบ้านท่าน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมใจ  อยู่ชู  
 
ที่อยู่ 58 ม. 1 ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายร้านค้าชุมชน อำเภอสรรพยา
บุคคลที่ติดต่อ
ผู้ใหญ่วิเชียร  สายสวรรค์  
 
ที่อยู่ 212 ม. 4 ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 17150
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อำเภอสรรพยาได้มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพและองค์กรชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการประสานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นางบาน  เอื่ยมสุภา  
 
ที่อยู่ 161 ม. 1 ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวงช์พัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายบล  กุลมาตร์  
 
ที่อยู่ 19 ม. 7 ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มทำกันมาเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเริ่มให้ชาวบ้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวบำเพ็ญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองย่อน  ทองแก้ว  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. หนองบัว อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 17120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยพัฒนาชุมชน อ. วัดสิงห์ ได้เริ่มอบรมผู้นำชุมชน และให้ใช้นโยบายของกรมพัฒนาชุมชนมาจัดตั้งชักชวนสมาชิก ด้านการออมเงินเอาไว้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวงช์พัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายบล  กุลมาตร์  
 
ที่อยู่ 19 ม. 7 ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มทำกันมาเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเริ่มให้ชาวบ้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวบำเพ็ญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองย่อน  ทองแก้ว  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. หนองบัว อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท 17120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยพัฒนาชุมชน อ.วัดสิงห์ ได้รับเริ่มอบรมรู้นำชุมชนและให้ใช้นโยบายของกรมพัฒนาชุมชนมาจัดตั้งชักชวนสมาชิก ด้านการออมเงิน
เอาไว้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ด้านกานรผลิต และการต่อรองราคาพืชผล และวัสดุอุปกรณ์การผลิต จึงได้ชักชวนสมาชิกขั้นแรกมีสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์แม่บ้านตลาดบางกระเบื้องหมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นางจรินทร์  แป้นขาว  
 
ที่อยู่ 199/1 ม. 4 ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หมู่ 8
บุคคลที่ติดต่อ
นางละออ  เพชรประยูร  
 
ที่อยู่ 69 ม. 8 ต. เที่ยงแท้ อ. อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเนินขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางวันทา  เผือกผ่อง  
 
ที่อยู่ 93 ม. 6 ต. เนินขาม อ. เนินขาม จ. ชัยนาท -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>