ข้อมูลทั้งหมด  15    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมูล  จตุรเบญจรงค์  
 
ที่อยู่ 1019 ม. 1 ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูม 36150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2541 ทางคณะกรรมการจัดตั้งได้ประชุมผู้นำที่มีแนวความคิดที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และการรวมกลุ่มกัน
เพื่อช่วยเหลือด้านต่างๆ กับด้านการเงิน ด้านการพัฒนา ด้านกฏหมาย โดยมีนายตุ่น เลพนาแชง เป็นที่ปรึกษา และได้จัดตั้งเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นางประหยัด  สวัสดิ์ศรี  
 
ที่อยู่ 100 ม. 7 ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูม 36190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.ชาวบ้านได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมามีการรวมกลุ่มแม่บ้านร่วมกันปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ต่อมามีสำนักงาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มประปาชุมชนบ้านศรีพัฒนา หมู่ 10
บุคคลที่ติดต่อ
นายสง่า  ภูมิชนะกิจ  
 
ที่อยู่ 307 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านศรีพัฒนา ต. ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูม 36150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อก่อนได้เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปีชุมชนไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งประปาอ้างว่าไม่มีงบประมาณขยายเขตชุมชนเดือนร้อนมาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อ.บ้านแทน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุนทร  สุริยันต์  
 
ที่อยู่ 205 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหัวนา ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูม 36190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากปี 2540 - 2541 สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมเกษตร
ทั้งอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำรัส ระดับจังหวัด และได้จัดทำกิจกรรมตลอดมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกผักสวนครัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายณรงค์  เปลี่ยนจันทึก  
 
ที่อยู่ 77 ม. 22 หมู่บ้าน บ้านท่าแกทอง ต. ลุ่มลำชี อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูม 36170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มปลูกผักสวนครัว ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อต้องการรวมกลุ่มกันขายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนออกสู่ตลาด จากพ่อค้าคนกลาง เพียงลดปัญหาราคาพืชผลตกต่ำให้แก่ชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางเบ็ญจา  วรรณชัย  
 
ที่อยู่ 776 ม. 1 ต. บ้านเขว้า อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูม 36170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าอำเภอบ้านเขว้า เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของสตรีที่มีอาชีพทอผ้าไหม ในอำเภอบ้านเขว้า มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 40 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านโสกหว้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสงี่ยม  สนามทอง  
 
ที่อยู่ 14 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านโสกหว้า ต. โนนสำราญ อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูม 36240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมบ้านโสกหว้าเป็นส่วนของตำบลบ้านค่า ด้วยบ้านโสกหว้าหมู่ที่เหตุบ้างค่ายเมืองชัยภูมิ โดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิดขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมสตรีแม่บ้านห้วยแย้หมู่1
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใส  ขันทะลี  
 
ที่อยู่ 363 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านห้วยแย้ ต. ห้วยแย้ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูม 36250
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 โดยเริ่มแรกชื่อกลุ่มสุขาภิบาลมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน เงินทุนโดยเป็นหุ้นของสมาชิก
จำนวน 1,000 บาท มีสถานีอนามัยตำบลห้วยแย้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดตั้งต่อมาในปีพ.ศ.2547 มีสมาชิกทั้งหมด 75 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแจ้งวังทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพจน์  กล้ารอด  
 
ที่อยู่ 384 ม. 12 หมู่บ้าน บ้านแจ้งวังทอง ต. วังตะเฆ่ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูม 36250
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแจ้งวังทองตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว
เป็นผู้ให้คำแนะนำ โดยมีนายสุพจน์ กล้ารอด ซึ่งเป็นข้าราชการในหมู่บ้าน เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมด้านออมทรัพย์สัจจะรายเดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านวังเสมา
บุคคลที่ติดต่อ
นางศรีทอง  อ่อนวงษ์  
 
ที่อยู่ 58 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านวังเสมา ต. กุดน้ำใส อ. จัตุรัส จ. ชัยภูม 36130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านวังเสมา ได้รวมกลุ่มแล้วมีทางราชการเชิญประชุมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงิน มีเงินจาก ส.พ.ช. ให้ดอกถูกแต่ต้องมีการออมเงิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>