ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนดอยเขาควาย
บุคคลที่ติดต่อ
นางนงนุช  ทองสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 181/1 ม. 24 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แรกมีการประชุมคณะกรรมการ พ.ช.ม และสมาชิกในหมู่บ้านแล้ว มีการประชุมผู้นำในหมู่บ้านแล้วมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นแล้ว
มีการตั้งคณะกรรมการแรกๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรชีวภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
นายชัยยันต์  วงค์ชื่น  
 
ที่อยู่ 21 ม. 2 ต. เวียงเหนือ อ. เวียงชัย จ. เชียงร 57210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การรวมกลุ่มของเกษตรเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะให้เกษตรในชุมชนได้เห็นความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิตทางเกษตรเพื่อเป็นการคืนชีวิตให้ดิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงราย
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัตน์  พรมสอน  
 
ที่อยู่ 111 ม. 1 ต. ดอนศิลา อ. เวียงชัย จ. เชียงร -
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ร่วมกัน 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายสตรีชนบทเชียงราย เครือข่ายบ้านชุ่มเมือง เครือข่ายเกษตรเกษตรชีวภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. แม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2546 สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอใช้ที่ดินบริเวณโครงการป่าดอยผาตอง ป่าดอกสันป่าก๋อย และป่าน้ำงาม (Zone A) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม่วงคำทรัพย์ทวี จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางวารินทร์  วงศ์สุขสันติ์  
 
ที่อยู่ 662 ม. 1 ต. ม่วงคำ อ. พาน จ. เชียงร 57120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งสะสมเงินมาจากกลุ่มแม่บ้านก่อนปี 2538 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ได้โอนเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนภายใต้การสนับสนุน
จาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจกรณ์บ้านห้วยขม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเพชร  ธุระวร  
 
ที่อยู่ 67 ม. 10 ต. แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสัจจกรณ์บ้านห้วยขม จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีบ้านขมจำนวน 15 คน เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทางกลุ่มได้ติดต่อกับมูลนิธิไทย
เพื่อการพัฒนามาอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาโครงการสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโป่งฮิ้ง ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิคม  ชุ่มมะโน  
 
ที่อยู่ 308 ม. 1 ต. ห้วยสัก อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม โดยถือหุ้นๆ ละ 100 บาท มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 100 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.เชียงราย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผลิตผลบ้านค่ายเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุทัศน์  กาจินะ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. เวียงเหนือ อ. เวียงชัย จ. เชียงร 57210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการปลูกผักตามโครงการพระราชดำริพอเพียง พออยู่ พอกิน หลังจากนั้นก็จัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาโดยมีวิทยากรทางราชการ
เป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรทำสวนห้วยสัก
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิพนธ์  สารถ้อย  
 
ที่อยู่ 225 ม. 18 ต. ห้วยสัก อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยสัก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2540 มีสมาชิกก่อตั้ง 75 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 115 คน
เงินหมุนเวียน 105,000 บ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านร่องปลาขาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสีทน  ไชยรัตน์  
 
ที่อยู่ 189 ม. 7 ต. ห้วยสัก อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณวันที่ 1 ม.ค. 2541 โดยมีนายสมพงษ์ พันต๊ะรัตน์เป็นประธานกลุ่ม โดยมีสมาชิกประมาณ 100 กว่าคน
และได้เปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินการใหม่ โดยมีนายสีทน ไชยรัตน์ เป็นประธาน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2547 จนถึงปัจจุบัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>