ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งยาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายนพดล  เทพกิจ  
 
ที่อยู่ 36 ม. 7 ต. ศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงร 57180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งครั้งแรกเพื่อให้เงินหมุนเวียนในกลุ่มหรือในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเงินกู้ยืมไปทำการเกษตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบเปา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชำนาญ  ปาคำ  
 
ที่อยู่ 8 ม. 2 ต. แม่เปา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงร 57290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2542 โดยความเห็นชอบจากชาวบ้าน บ้านสบเปา หมู่ที่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ซึ่งในขณะนั้นชาวบ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านถ้ำพัฒนา หมู่ 12
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนาจ  สิทธิมงคล  
 
ที่อยู่ 1 ม. 12 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงร 57130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2542 ได้รับงบสนับสนุนจากอบต.โป่งงาม เป็นเงิน 40,000 บาท และเงินออมจากสมาชิก 148 คน ถือสมุดเงินฝากสัจจะหุ้นละ 10 บาท
รวม 2,060 หุ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนดอยเขาควาย
บุคคลที่ติดต่อ
นางนงนุช  ทองสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 181/1 ม. 24 ต. รอบเวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แรกมีการประชุมคณะกรรมการ พ.ช.ม และสมาชิกในหมู่บ้านแล้ว มีการประชุมผู้นำในหมู่บ้านแล้วมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นแล้ว
มีการตั้งคณะกรรมการแรกๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรชีวภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
นายชัยยันต์  วงค์ชื่น  
 
ที่อยู่ 21 ม. 2 ต. เวียงเหนือ อ. เวียงชัย จ. เชียงร 57210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การรวมกลุ่มของเกษตรเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะให้เกษตรในชุมชนได้เห็นความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิตทางเกษตรเพื่อเป็นการคืนชีวิตให้ดิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงราย
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัตน์  พรมสอน  
 
ที่อยู่ 111 ม. 1 ต. ดอนศิลา อ. เวียงชัย จ. เชียงร -
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ร่วมกัน 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายสตรีชนบทเชียงราย เครือข่ายบ้านชุ่มเมือง เครือข่ายเกษตรเกษตรชีวภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม่วงคำทรัพย์ทวี จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางวารินทร์  วงศ์สุขสันติ์  
 
ที่อยู่ 662 ม. 1 ต. ม่วงคำ อ. พาน จ. เชียงร 57120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งสะสมเงินมาจากกลุ่มแม่บ้านก่อนปี 2538 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ได้โอนเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนภายใต้การสนับสนุน
จาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจกรณ์บ้านห้วยขม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเพชร  ธุระวร  
 
ที่อยู่ 67 ม. 10 ต. แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสัจจกรณ์บ้านห้วยขม จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีบ้านขมจำนวน 15 คน เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทางกลุ่มได้ติดต่อกับมูลนิธิไทย
เพื่อการพัฒนามาอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาโครงการสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโป่งฮิ้ง ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิคม  ชุ่มมะโน  
 
ที่อยู่ 308 ม. 1 ต. ห้วยสัก อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม โดยถือหุ้นๆ ละ 100 บาท มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 100 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.เชียงราย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผลิตผลบ้านค่ายเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุทัศน์  กาจินะ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. เวียงเหนือ อ. เวียงชัย จ. เชียงร 57210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการปลูกผักตามโครงการพระราชดำริพอเพียง พออยู่ พอกิน หลังจากนั้นก็จัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาโดยมีวิทยากรทางราชการ
เป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>