ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
คุณศรีพรรณ  ไทยวงศ์  
 
ที่อยู่ 146 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านข้างน้ำ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่บ้านแม่ตาด (กิจกรรมขนมอบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางรัตนา  ศรีบุณยากิรัต  
 
ที่อยู่ 90 ม. 1 ต. ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ. เชียงใ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมนูญ เทศนำ(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนูญ  เทศนำ  
 
ที่อยู่ 13/2 ม. 1 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายมนูญ เทศนำ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) สาขาธุรกิจการเกษตร คู่สมรส นางพูลสุข เทศนำ สมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแต่ง โพธิ์แสง(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายแต่ง  โพธิ์แสง  
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายแต่ง โพธิ์แสง อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนางมูล โพธิ์แสง ระดับการศึกษาสูงสุด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมหมาย ทาอินทร์(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมหมาย  ทาอินทร์  
 
ที่อยู่ 2 ม. 2 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมหมาย ทาอินทร์ อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสโสด
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน ชาย 1 คน มีที่ดินเป็นของตนเอง จำนวน 18 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมหวัง สุนันต๊ะ(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมหวัง  สุนันต๊ะ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 1 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมหวัง สุนันต๊ะ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนางสุรีภัคร์ สุนันต๊ะ
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 2 คน ยาย 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายบุญแทน ไทยใจอุ่น(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญแทน  ไทยใจอุ่น  
 
ที่อยู่ 201 ม. 10 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายบุญแทน ไทยใจอุ่น อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 10 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สถานะภาพในการสมรสแล้ว
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางอำนวย ยอดคำปา(เกษตรทฤษฎีใหม่)
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำนวย  ยอดคำปา  
 
ที่อยู่ 198 ม. 2 ต. แม่ฮ้อยเงิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางอำนวย ยอดคำปา อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนายทนงศักดิ์ ดวงสิงห์คำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ(เกษตรผสมผสาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรชัย  มรกตวิจิตรการ  
 
ที่อยู่ 94 ม. 2 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสุรชัย มรกตวิจิตรการ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนางมาลี มรกตวิจิตรการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางกัญจนา ตาสุรินทร์(เกษตรผสมผสาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัญจนา  ตาสุรินทร์  
 
ที่อยู่ 189 ม. 1 ต. แม่ฮ้อยเงิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางกัญจนา ตาสุรินทร์ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนายถวิล ตาสุรินทร์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>