ข้อมูลทั้งหมด  17    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผู้สูงอายุตลาดลอยฟ้าสินเชื่อมั่นคง
บุคคลที่ติดต่อ
นางริ่น  รักไทย  
 
ที่อยู่ 178 ม. 8 ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง 92000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในวันที่ 12 เม.ย. 2545 ได้จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุใน ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ โดยการรวมตัวกับกลุ่มผู้สูงอายุใน ต.ท่าสะบ้า โดยได้รับแนวคิดจาก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์บริการผู้สูงอายุชุมชนวัดห้วยนาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  รัตนแก้ว  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. ห้วยนาง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 92130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ศูนย์รับนโยบายจากรัฐ เปิดศูนย์ทำการบริการผู้สูงอายุในอำเภอละ 1 ศูนย์ เพื่อบริการดูแลผู้สูงอายุในตำบล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าพญา
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรัส  ชูเมือง  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. ท่าพญา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 92140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มบุคคลกลุ่มหมู่ที่ 4 ต.ท่าพญารวมกลุ่มที่จะทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ทำบุญงานศพ วางหรีดงานศพ ทำบุญการกุศล รวมกลุ่มทั้งตำบลท่าพญาไปทำบุญในวัดท่าพญาแห่งเดียว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหพันธ์องค์กรชุมชนตันหยงสตาร์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 12 ม. 2 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 92120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2541 เสนอโครงการต่อกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ธนาคารออมสินสาขาภาค9 สงขลา มุ่งเป้าไปยังกลุ่มอาชีพกลุ่มอง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านลิพัง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุวรรณี  นาคขวัญ  
 
ที่อยู่ 37 ม. 5 ต. ลิพัง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 92180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ไปศึกษาดูงานจากกลุ่มบ่อกุน อ.สิงหานคร ที่สงขลา จำนวนผู้ไปดูงาน 3 คน กลับมาจัดตั้งกลุ่มชุดแรก มี 19 คน ระดมเงินทุนได้ 2000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุนาพระ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวนุชนารถ  สมาธิ  
 
ที่อยู่ 26 ม. 3 ต. นาพละ อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี พ.ศ.2530 สาธารณสุขต.นาพละ จดทะเบียนผู้ร่วมโครงการอายุเกิน 60 ปีประมาณ 60 คน ปี2538 ได้รับการอบรมจากราชการ6 มิ.ย.-12ก.ย.2538 ผู้อบรมจำนวน 44 คน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำผุด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณเริ่ม  ทรงกิติพิศาม  
 
ที่อยู่ 6 ม. 8 ต. น้ำผุด อ. เมืองตรัง จ. ตรัง 92000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากทางสภาตำบลน้ำผุด ขณะนั้นมีความเห็นว่าต้องการจะรวมกลุ่มผู่สูงอายุให้มีความสมัคคีกลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ไสบ่อพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชียร  โพธิ์แก้ว  
 
ที่อยู่ 73/1 ม. 2 ต. นาวง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง 92210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ส่งเจ้าหน้าที่คือ นายชัยยันต์ เข้ามาจัดประชุมชาวบ้านเพื่อก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ต่อมา นส.พรเพ็ญ บ้านถ้ำลอด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้เทพทาโร ถ้ำเล เขากอบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุเทพ  พลการ  
 
ที่อยู่ 78/2 ม. 1 ต. เขากอบ อ. ห้วยยอด จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานใบเตยปาหนันมานิโต๊ะปัน
บุคคลที่ติดต่อ
นางนุชรีย์  รักสะอาด  
 
ที่อยู่ 144 ม. 8 ต. บ่อหิน อ. สิเกา จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>