ข้อมูลทั้งหมด  10    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเปร็ดใน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำพร  แพทย์ศาสตร์  
 
ที่อยู่ 31 ม. 2 ต. ห้วงน้ำขาว อ. เมือง จ. ตราด -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเปร็ดใน ตำบล ห้วงน้ำขาว
อำเภอ เมือง จังหวัด ตราด จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 127 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 173 คนหญิง 311 คน ชาย 321 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำงอบใบลาน
บุคคลที่ติดต่อ
ท่านผู้ใหญ่เฉียบ  รุ่งโรจน์  
 
ที่อยู่ หัวหิน10 ม. 4 ต. หัวหิน อ. แหลมงอบ จ. ตราด -
เครือข่าย :  กลุ่มจักรสานบ้านหัวหิน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในปัจจุบันชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยพิษภัยจากสารเคมี โดยเฉพาะเกษตรกร ในจังหวัดตราด ต้องใช้สารเคมีที่มีพิษกําจัดศัตรูพืช กับการใส่ปุ๋ยที่มีสารเคมีโดยขาดการควบคุมดูแลทําให้เกิดการเสียหายแก่พื้นดิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลเนินทราย หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นางพุดซ้อน  สงวนหงษ์  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนา ต. เนินทราย อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2536 วันนั้นตรงกับวันพระ พระสุบินมณีโต ได้มาที่วัดเนินยาว เพื่อบรรยายธรรมโดยใช้หลักพุทธศาสนาเกี่ยวกับ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งกระบอก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวุ่น  พิมพ์ปราบ  
 
ที่อยู่ 94 ม. 7 ต. สะตอ อ. เขาสมิง จ. ตราด -
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากทางพัฒนาชุมชนมองเห็นความสำคัญของประชาชนในหมู่บ้าน จึงได้ไปร่วมประชุมพร้อมกับชาวบ้าน และได้แนะนำให้ชาวบ้าน
รู้จักออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลหนองโสน หมู่ 3
บุคคลที่ติดต่อ
นายธนู  สุทธิวารี  
 
ที่อยู่ 126 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านกำนันธนูสุทธ ต. หนองโสน อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ท่านพระอาจารย์สุบิน เป็นผู้มารวบรวมประชาชนในหมู่บ้านม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดวงษ์พัฒนา หมู่ 4,9
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัญลังก์  เกษโกวิท  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน วัดวงศ์พัฒนา ต. สะตอ อ. เขาสมิง จ. ตราด 23150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อพ.ศ. 2539 พระปลัดบังเอิญ พลวโร เจ้าอาวาสวัดวงษ์พัฒนา ได้เห็นพระอาจารย์สุบิน ประณีโต ได้ออกจัดตั้งกลุ่มตามชุมชนต่างๆ
และตามหมู่บ้านในจังหวัดตราดเห็นประโยชน์ในชุมชน เกิดความสามัคคีแบบชุมชนพึ่งพากันเองแบบพอเพียง จึงได้นิมนต์พระอาจารย์สุบิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลวังกระแจะ หมู่ 3
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิพันธ์  พุทธิปรางค์  
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน วัดบุปผาราม ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในวันที่ 13 ก.ย. 2541 พระอาจารย์สุบิน ปณีโตได้ไปให้ข้อคิดแนะนำหลักการให้ชุมชนรับทราบ และสอบถามถึงความต้องการว่า
ต้องการก่อตั้งกลุ่มสัจจะหรือไม่ ผู้มาประชุมเห็นพ้องต้องกัน จึงได้มีการรับสมัครสมาชิกขึ้น และในวันเดียวกันได้ให้สมาชิกร่วมกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลวังกระแจะ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
พ.จ.อ.สุเทพ  บัวทอง  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน วัดบุปผาราม ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งโดย พระอาจารย์ สุบิน ปณีโต เพื่อออมเงินของสมาชิก และช่วย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลแหลมกลัด หมู่ 10 (วัดแหลมกลัด)
บุคคลที่ติดต่อ
นายเฉลียว  ประสิทธินาวา  
 
ที่อยู่ 29 ม. 10 ต. แหลมกลัด อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ม.10 บ้านชายเนิน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543 ชุมชนได้นิมนต์อาจารย์สุบิน ปณีโต
มาทำการเปิดกลุ่มสัจจะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ตำบลบางปิด หมู่ 7
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุชาติ  จิตมุ่งมโนธรรม  
 
ที่อยู่ ม. 7 หมู่บ้าน บางปิด ต. บางปิด อ. แหลมงอบ จ. ตราด 23120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยความเห็นของชาวบ้าน กลุ่มบ้านช่องลม มีความเห็นตรงกันในการคิดจัดตั้งกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน มีความรับผิดชอบ
รู้จักเก็บออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>