ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านเสรีราษฎร์
บุคคลที่ติดต่อ
นายขจิตร  ผานาค  
 
ที่อยู่ 54/6 ม. 6 ต. ช่องแคบ อ. พบพระ จ. ตาก 63160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านเสรีราษฎร์ เริ่มจากกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ มีสมาชิกรวมกลุ่มอยู่ 5 ท่าน เท่านั้น ทุกคนปลูกพืช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเสรีราษฎร์
บุคคลที่ติดต่อ
นายขจิตร  ผานาค  
 
ที่อยู่ 54/6 ม. 6 ต. ช่องแคบ อ. พบพระ จ. ตาก 63160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.เกิดจากความคิดริเริ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ปลูกไม้ผลได้รับการอบรมเรียนรู้จากพัฒนาที่ดินทำปุ๋ยหมักร่วมกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่กาษา
บุคคลที่ติดต่อ
นายพจน์  บุญปาล  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้ดำเนินการจดทะเบียนวันที่28 สค 2518 เลทที่ ตก 13/2518 เดิมมีสมาสชิก 35 คน มีทุนเรือนหุ้นสะสม ปัจจุบัน มีสมาชิก1670 คน มีคณะกรรมการดำเนินงาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านเด่นวัว
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิไล  ชวนนอก  
 
ที่อยู่ 325 ม. 4 ต. เชียงทอง อ. กิ่งอำเภอวังเจ้า จ. ตาก 63000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านอยู่กันแบบกระจัดกระจาย ต่อมาได้มีองค์กรภาคประชาชนได้มาแนะนำให้รวมกลุ่มเริ่มจัดตั้งกลุ่มเริ่มแรก15...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยกแม่กี๊ดหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางขันทอง  หวังสวาทดิ์  
 
ที่อยู่ 196 ม. 1 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ของกลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอย และต้นไม้หยกของบ้านแม่กี๊ดหลวงหมู่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 38 ตอนนั้นกลุ่มทำมะม่วงแช่อิ่ม และทำไม้กวาด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่กิ้ดสามท่าใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันตา  อินต๊ะวงค์  
 
ที่อยู่ 62 ม. 8 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วนงานต่างๆ
เพื่อขอรับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสีคำ  สุวรรณ  
 
ที่อยู่ 101 ม. 14 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ให้ชาวบ้านมีความสามัคคี มีเงินอ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรแม่กี๊ดใหม่พัฒนา ม.3
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำเอื้อย  พลาเกตุ  
 
ที่อยู่ 16 ม. 3 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจาการชักนำจากเกษตรอำเภอให้รวมกลุ่มกันทำหน่อไม้อัดปี๊บ เพราะหมู่บ้านเรามีคนว่างงานมาก ยากจนกัน และปลูกกระเทียม
หรือวัตถุดิบต่างๆ ในหมู่บ้านมีมาก ขายก็ไม่ได้ก็เกิดการชักนำจากเกษตรอำเภอให้รวมกลุ่มกันทำหน่อไม้อัดปิ๊ป เมื่อปี 2535 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยกแม่กี๊ดหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางขันทอง  หวังสวาทดิ์  
 
ที่อยู่ 196 ม. 1 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยกของบ้านแม่กี๊ดหลวงหมู่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 38 ตอนนั้นกลุ่มทำมะม่วงแช่อิ่ม และทำไม้กวาด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่กิ้ดสามท่าใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 62 ม. 8 ต. แม่กาษา อ. แม่สอด จ. ตาก 63110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
เพื่อขอรับการสนับสนุนให้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>