ข้อมูลทั้งหมด  6    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แปรรูปอาหาร บ้านเหล่าเดิ่น
บุคคลที่ติดต่อ
นางอัมพร  จันทบาล  
 
ที่อยู่ 325 ม. 9 ต. หนองแสง อ. ปากพลี จ. นครนาย -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนเมือง กลุ่มหมู่ 1ต.ท่าช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายธงชัย  ชื่นอารมย์  
 
ที่อยู่ 22 ม. 2 ต. ท่าช้าง อ. เมืองนครนายก จ. นครนาย 26000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความคิดร่วมกัน ว่าควรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่2 สังกัดชมรมทรายมูลพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายรังสรรค์  ผดุงธรรม  
 
ที่อยู่ 137 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านทรายมูล ต. ทรายมูล อ. องครักษ์ จ. นครนาย 26120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่เดิมเคยเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของหมู่บ้านที่ตั้งเพื่อรองรับเงินกองทุน กขคจ. ซึ่งทางการให้การสนับสนุนแต่พอ ในปี 42 มีเหตุ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนเมือง กลุ่มหมู่ 1ต.ท่าช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายธงชัย  ชื่นอารมย์  
 
ที่อยู่ 22 ม. 2 ต. ท่าช้าง อ. เมืองนครนายก จ. นครนาย 26000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความคิดร่วมกันว่าควรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่2 สังกัดชมรมทรายมูลพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายรังสรรค์  ผดุงธรรม  
 
ที่อยู่ 137 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านทรายมูล ต. ทรายมูล อ. องครักษ์ จ. นครนาย 26120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่เดิมเคยเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของหมู่บ้าน ที่ตั้งเพื่อรองรับเงินกองทุน กขคจ. ซึ่งทางการให้การสนับสนุนแต่พอในปี 42 มีเหตุให้ต้อง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หาดสะแก
บุคคลที่ติดต่อ
อ.บุญยืน  พูนศรี  
 
ที่อยู่ หาดสะแก ม. 4 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นครนาย -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชน หาดสะแก ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 175 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 956 คนหญิง. 524 คนชาย 432 คน อาชีพส่วนใหญ่ ทำนา (2 ปี 5 ครั้ง ,นาปรัง) ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>