ข้อมูลทั้งหมด  12    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุชิน  มฤคพิทักษ์  
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 4 ต. วัดแค อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มจากนโยบายของรัฐบาล และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนองของนโยบายของ
รัฐบาล และทำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลาดหญ้าแพรกหมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นายกิจ  เซ็งส่วย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 6 ต. ห้วยขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากให้สมาชิกฝากออมทีละเล็กทีละน้อย และเรียกประชุมบ่อยๆ จนเริ่มเข้าใจที่ได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่ออะไร และทางกลุ่มก็ประสาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลักไม้ลาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายวรพล  เจนคจบ  
 
ที่อยู่ 127 ม. 6 ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกเป็นกลุ่มปลูกมะม่วงภายในหมู่บ้านซึ่งมีสมาชิกประมาณ 35 ราย มีการระดมความคิดกันในกลุ่ม จึงได้สรุปว่ากลุ่มต้องมีเงินทุนที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
ผ.ช.ยุพา  แซ่อึ้ง  
 
ที่อยู่ 173 ม. 7 ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาชุมชนมาให้คำแนะนำในการจัดตั้งกลุ่ม จึงรวมตัวกันขึ้นมาครั้งแรกมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านพุทธมณฑล
บุคคลที่ติดต่อ
นางวันเพ็ญ  จรสัมฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 140/1 ม. 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีปัญหาเศรษฐกิจ/เห็นประ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานแหลม ,กลุ่มสตรีบริการเพื่อการพัฒนาบ้านลานแ
บุคคลที่ติดต่อ
นางพะยอม  แจ่มนิยม  
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 4 ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานแหลมจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2521 โดยเกษตรจังหวัดนครปฐม ณ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 4 ต.วัดละมุด
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนครชัยศรีประสานงานอำนวยการจัดตั้ง มีสมาชิกเริ่มจัดตั้ง 27 คน มีคณะกรรมการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 4 ต. วัดแค อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มจากนโยบายของรัฐบาล และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนองของนโยบายของรัฐบาลและ
ทำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลาดหญ้าแพรกหมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นายกิจ  เซ็งส่วย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 6 ต. ห้วยขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากให้สมาชิกฝากออมที่ละเล็กทีละน้อย และเรียกประชุมบ่อยๆ จนเริ่มเข้าใจที่ได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่ออะไร และทางกลุ่มก็ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
ผ.ช.ยุพา  แซ่อึ้ง  
 
ที่อยู่ 173 ม. 7 ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาชุมชนมาให้คำแนะนำในการจัดตั้งกลุ่ม จึงรวมตัวกันขึ้นมาครั้งแรกมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัทสยามแฮนด์ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชั ม. 2 ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นธุรกิจ แบบผลิตเสื้อยืดแบรนด์ "แตงโม" มีการจัดทำกิจกรรมโดยที่พัฒนาสังคมควบคู่กับการทำธุรกิจ ที่ตั้ง 3 หมู่ที่ 2 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>