ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านหัวบึงทุ่ง
บุคคลที่ติดต่อ
อนงค์  สาราสิกร , สตืกร อัมรศริวง  
 
ที่อยู่ 142 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหัวบึงทุ่ง ต. ธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน(กลุ่มทอผ้า)
บุคคลที่ติดต่อ
จันเพชร  มุกดาวรรณ (ประธาน) อุดม แก้วฟ้า  
 
ที่อยู่ 39 ม. 5 ต. เรณู อ. เรณู จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม-กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
แก้วจันทร์  ปรามาร์ท  
 
ที่อยู่ 76 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านดงมะเอก ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเรณูใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางมลิณี  จันทรสด  
 
ที่อยู่ 56 ม. 13 ต. เรณูนคร อ. เรณูนคร จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ไผ่และหวายจากแม่บ้านเรณูนคร
บุคคลที่ติดต่อ
ใบอ่อง  แลนคำ  
 
ที่อยู่ 50 ม. 1 ต. หนองย่างชิ้น อ. เรณูนคร จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าเทป บ. เนินน้ำคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางวรรผกา  วงค์คุณ  
 
ที่อยู่ 7 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านเนินน้ำคำ ต. โคกหินแฮ่ อ. เรณูนคร จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กล่มทอผ้าไหมในโครงการพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
นางวงเดือน  อุดมเดชาเวทย์  
 
ที่อยู่ 187 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านนาหว้า ต. นาหว้า อ. นาหว้า จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีบ้านหนองย่างชิ้น
บุคคลที่ติดต่อ
อุ่นเรือน  พลหาร  
 
ที่อยู่ 38 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านหนองย่างชิ้น ต. หนองย่างชิ้น อ. ธาตุพนม จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ม.1 โพนทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางวินัย  สุณเทพ / นายพินิญ รัตนมาสี  
 
ที่อยู่ 22 ม. 1 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านดอนคราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพิน  เนียมแดง  
 
ที่อยู่ 59 ม. 3 ต. ก้านเหลือง อ. นาแก จ. นครพนม -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านดอนคราม ตำบล ก้านเหลือง
อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 85 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>