ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสันติสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นางฉลวย  ทิพย์พรมราช  
 
ที่อยู่ 30 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านสันติสุข ต. สารภี อ. หนองบุนนาก จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานผักตบชวา
บุคคลที่ติดต่อ
สมบูรณ์  โหนทองหลาง  
 
ที่อยู่ 70/3 ม. 3 ต. จักราช อ. จักราช จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีสหกรณ์บ้านธารปราสาท
บุคคลที่ติดต่อ
นางประนอม  ฉิมปรางค์  
 
ที่อยู่ 61/1 ม. 17 หมู่บ้าน บ้านธารปราสาท ต. ธารปราสาท อ. โนนสูง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตร ต. จระเข้หิน จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจวบ  เวียนเจริญ  
 
ที่อยู่ 234 ม. 9 ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราช 30250
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกษตรกร ต.จระเข้หิน ประกอบอาชีพทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ขาดแหล่งเงินทุนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ระดมเงินทุนของกลุ่มเกษตรกรเองจนปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาปลอดสารพิษบ้านดอนรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายเที่ยง  พาณิชย์นอก  
 
ที่อยู่ 53 ม. 7 ต. ดอนตะหนิน อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลดอนตะหนินประกอบอาชีพทำนาและใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต ทำให้สภาพดินและน้ำเสื่อมโทรมชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาปลูกพืช
บุคคลที่ติดต่อ
มนู  พิศนอก  
 
ที่อยู่ 9 ม. 11 ต. ดอนตะหนิน อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจาการที่รัฐบาลให้เงินมาเพื่อให้กู้ยืม เพื่อเสริมสร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจวบ  มีระหันนอก  
 
ที่อยู่ 19 ม. 13 ต. ดอนตะหนิน อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนให้มีการออมทรัพย์ เพื่อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้น บ้านประสาทใต้
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3/2 ม. 7 ต. ธารปราสาท อ. โนนสูง จ. นครราช 30160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นร้านค้าที่หน่วยงานสำนักพัฒนาชุมชนได้ให้การสนับสนุนให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี และศึกษาดูงานศูนย์สาธิตในสถานที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อมามีการลงหุ้นกันในหมู่บ้าน และนำสินค้ามาขายฝั่งหัตถกรรมพื้นบ้านและสินค้าปัจจุบัน แต่การดำเนินงานไม่ประสบความสำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปพัฒนาข้าวเกรียบผลไม้ หมี่ผลไม้
บุคคลที่ติดต่อ
นางจรัส  มิ่งมหิศร  
 
ที่อยู่ 76 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านท่าแดง ต. สัมฤทธิ์ อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโคกสูง
บุคคลที่ติดต่อ
ราตรี  ข่อยจัตุรัส  
 
ที่อยู่ 12/1 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านโคกสูง ต. โคกสูง อ. เมือง จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>