ข้อมูลทั้งหมด  92    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาค้อ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 33 ม. 1 ต. ละอาย อ. ฉวาง จ. นครศรี 80150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนากรอำเภอเข้ามาให้คำแนะนำและให้ชาวบ้านจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านห้วยช่อง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. กะทูน อ. พิปูน จ. นครศรี 80270
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ธนาคารหมู่บ้านบ้านห้อยช่อง เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก คณะกรรมการ ผู้รู้ คณะอาจารย์ ข้าราชการ ในหมู่บ้านรวมความคิดที่จะก่อแหล่งเงินทุนสักก้อนหนึ่ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน บ้านโรงเหล็กตามแนวพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 83/37 ม. 1 ต. นบพิตำ อ. กิ่งอำเภอนบพิตำ จ. นครศรี 80160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านในหมู่บ้านรวมตัวกันคิดว่าทำอย่างไรให้ทุกคนมีอาชีพเสริมนอกเนื่องจากงานประจำที่ทำ และทำให้มีสวัสดิการแก่ชุมชนและมีเงินไว้ใช้ในยามขัดสน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านหัวโคก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 127/1 ม. 7 ต. นบพิตำ อ. กิ่งอำเภอนบพิตำ จ. นครศรี 80160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ประธานหมู่บ้านจัดตั้งข...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาสร้าง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 43 ม. 3 ต. อินคีรี อ. พรหมคีรี จ. นครศรี 80320
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาสร้าง จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย 42 โดยเสนอการพัฒนาชุมชน อ พรหมคีรี จ นครศรีฯ เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้มีเงินสะสม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านเนินทราย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 65/1 ม. 4 ต. นางหลง อ. ชะอวด จ. นครศรี 80180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตำบลนางหลงเป็นตำบลหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรทำแผนแม่บทชุมชนมาก่อนนโยบายของรัฐที่สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท / หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสามัคคีธรรม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 6/1 ม. 4 ต. ละอาย อ. ฉวาง จ. นครศรี 80150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งองค์กรเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2534 โดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สมาชิกก่อตั้งจำนวน 33 คน ปัจจุปันมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านย่านยาว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 120 ม. 3 ต. กำโลน อ. ลานสกา จ. นครศรี 80230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านย่านยาวตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกำโลน อำเภอลานสภา จ.นครศรีฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ก.ย.2536 โดยการพูดคุยหรือปรึกษาหารือแกนนำภายในหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านบ่อล้อ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 278/1 ม. 7 ต. แม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรี 80190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 โดยมีชาวบ้านบ้านบ่อล้อภายใต้การคิดที่จะช่วยเหลือชุมชนให้มีเงินออมเพื่อจะได้ใช้จ่ายในยามจำเป็นไม่ต้องไปพึ่งพาสถาบันการเงินนอกระบบจึงได้เรียกประชุมชาวบ้านเพื่อปรึกษาหารือและวิธีการภายใต้การนำนั้นโดยนาย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไร่นาสวนผสมเฉลิมพระเกียรติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 177 ม. 1 ต. บ้านตูล อ. ชะอวด จ. นครศรี 80180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2541 ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 50 คน คณะกรรมการร่วมก่อตั้ง 12 คน โดยการให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยเกษตรตำบล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |>