ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมประมงพื้นบ้าน จ. นราธิวาส
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 298/2 ม. 12 หมู่บ้าน บ้านทอนนาอีม ต. โคกเคียน อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนหลังด่าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  สงเสน  
 
ที่อยู่ 280/10 ม. - หมู่บ้าน ชุมชนหลังด่าน ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิว 96120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อยู่กันกระจัดกระจายในพื้นที่ของกองรถไฟ ได้จัดการประชุมเพื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่ม /องค์กร เมื่อปลายปี 2542-2543 ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์องค์กรชุมชนหมู่บ้านทอนอามาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอานาพี  ยูโซ๊ะ  
 
ที่อยู่ 347 ม. 11 ต. โคกเคียน อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ศูนย์องค์กรชุมชนหมู่บ้านทอนอามาน เป็นศูนย์รวมทุกกลุ่มองค์กร หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้าน/2
บุคคลที่ติดต่อ
นายซูกูรมัม  มูซอ  
 
ที่อยู่ - ม. 9 ต. เกาะสะท้อน อ. ตากใบ จ. นราธิว 96110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี พ.ศ.2544-2547 เดิมมีชื่อเรียกว่า " กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน" มีคณะกรรมการบริหาร 9-12 คน มีสมาชิกของกองทุนประมาณ 80-100 คน มีระบบการบริหารการจัดการที่น่าพอใจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมโชค สำราญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมโชค  สำราญ  
 
ที่อยู่ 224/1 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต. พร่อน อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมโชค สำราญ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 224/1 หมู่ที่ 2 บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน 10 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน แรงงานในครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจันทร์ ชาญแท้
บุคคลที่ติดต่อ
นายจันทร์  ชาญแท้  
 
ที่อยู่ 42 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโคกไฝ่ ต. พร่อน อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายจันทร์ ชาญแท้ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมบูรณ์ วิสมิตนันท์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  วิสมิตนันท์  
 
ที่อยู่ 125/12 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมบูรณ์ วิสมิตนันท์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 125/12 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายโพ อินแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายโพ  อินแก้ว  
 
ที่อยู่ 62/1 ม. 62/1 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายโพ อินแก้ว อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน 4 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน แรงงานในครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายช่วย เสาร์เพ็ชร
บุคคลที่ติดต่อ
นายช่วย  เสาร์เพ็ชร  
 
ที่อยู่ 122 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโคกงู ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายช่วย เสาร์เพ็ชร อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ เกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายนุ้ย ขุนพรหม
บุคคลที่ติดต่อ
นายนุ้ย  ขุนพรหม  
 
ที่อยู่ 144 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโคกงู ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายนุ้ย ขุนพรหม อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 16 ไร่ ทำการเกษตรรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ป่าเสม็ดรกร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ และดิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>