ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมประมงพื้นบ้าน จ. นราธิวาส
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 298/2 ม. 12 หมู่บ้าน บ้านทอนนาอีม ต. โคกเคียน อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางชาลีป  เจ๊ะเต๊ะ  
 
ที่อยู่ 172/2 ม. 5 ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิว -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด
บุคคลที่ติดต่อ
อามีเน๊าะ  สาและ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 หมู่บ้าน บ้านทอน ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิว -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรบ้านร่อนพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางกลิ้ง  เสาร์โชย  
 
ที่อยู่ 125 ม. 2 ต. ตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิว -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมผ้าบาติกบ้านอ่าวมะนาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายนุ  บิตเล้ง  
 
ที่อยู่ 356/3 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านอ่าวมะนาว ต. กะลุวงเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานหญ้าแฝก
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.จินต์  เทพกำเนิด  
 
ที่อยู่ 42 ม. 5 ต. ไพรรัน อ. ตากใบ จ. นราธิว -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนหลังด่าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  สงเสน  
 
ที่อยู่ 280/10 ม. - หมู่บ้าน ชุมชนหลังด่าน ต. สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิว 96120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อยู่กันกระจัดกระจายในพื้นที่ของกองรถไฟ ได้จัดการประชุมเพื่อรวมตัวกันเป็นกลุ่ม /องค์กร เมื่อปลายปี 2542-2543 ได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้าน/2
บุคคลที่ติดต่อ
นายซูกูรมัม  มูซอ  
 
ที่อยู่ - ม. 9 ต. เกาะสะท้อน อ. ตากใบ จ. นราธิว 96110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี พ.ศ.2544-2547 เดิมมีชื่อเรียกว่า " กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน" มีคณะกรรมการบริหาร 9-12 คน มีสมาชิกของกองทุนประมาณ 80-100 คน มีระบบการบริหารการจัดการที่น่าพอใจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนยะกัง
บุคคลที่ติดต่อ
นาฮารูรี  บินหะยีเลาะ  
 
ที่อยู่ 90 ม. 1 ต. บางนาค อ. เมือง จ. นราธิว -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ยะกัง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 114 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 125 ม. 1 หมู่บ้าน ยะออ ต. จะแนะ อ. จะแนะ จ. นราธิว 96220
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นางคอหม๊ะ แลแมแน อายุ 44 ปี การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการบัญชี เป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีครอบครัวมีความอบอุ่นและมั่นคง โดยเป็นภรรยาของรองนายก อบต. และเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงแต่กลับประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีใจรัก และแม้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง มีอันตรายต่อการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยังมีจิตสาธารณะให้ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ห่วงใยเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีความกล้าหาญให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชน
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>