ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรยั่งยืนภูมินิเวศน์บ้านท่าเลอ
บุคคลที่ติดต่อ
นายช่วย  อินแสง  
 
ที่อยู่ 48 ม. 2 ต. แม่สาคร อ. เวียงสา จ. น่าน 55110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอแม่จริม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสามารถ  นุราช  
 
ที่อยู่ 190/1 ม. 8 ต. หนองแดง อ. แม่จริม จ. น่าน 55170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแม่จริม จ. น่าน ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 8 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ทางกลุ่มได้มีการดำเนินการคัดเลือกแปลงสาธิตการเกษตรต้นแบบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายศุภฤกษ์  ฤกษ์วัฒนอำไพ  
 
ที่อยู่ 192 ม. 3 ต. ปงสนุก อ. เวียงสา จ. น่าน 55110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านวังผา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสถิตย์  ตันชูชีพ  
 
ที่อยู่ 46 ม. 7 ต. และ อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน 55130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายจันทร์  สาบุญมา  
 
ที่อยู่ 78 ม. 3 ต. นาปัง อ. กิ่งอำเภอภูเพียง จ. น่าน 55000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมกันออมทรัพย์ทุกเดือน และช่วยเหลือกันโดยใช้เงินออมแต่ละเดือนมาแก้ปัญหาด้านเงินทุนภาคเกษตร
และอาชีพอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านฟ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรีวรรณ  สายยศ  
 
ที่อยู่ 151 ม. 3 ต. บ้านฟ้า อ. บ้านหลวง จ. น่าน 55190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากทางรัฐบาลมีนโยบายให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการออมทรัพญ์ไว้เพื่ออนาคต สามารถนำมาใช้ในเวลาแก่ และให้เด็กรับรู้วิธีการออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรผู้ใช้ปุ๋ยนาข้าวไม้ผล
บุคคลที่ติดต่อ
นายถม  ทะริยะ  
 
ที่อยู่ 88 ม. 2 ต. น้ำปั้ว อ. เวียงสา จ. น่าน 55110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำนา ไม้ผล บ้านน้ำปั้วหมู่ที่ 2 3 4 ต.น้ำปั้ว จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2535 มีสมาชิกครั้งแรก 52 คน
ต่อมามีสมาชิก 91 คน ได้รับการสนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา เป็นปุ๋ยคิดเป็นเงิน 50,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรทำไร่อ่ายนาไลย ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายทูน  เฟื่องฟู  
 
ที่อยู่ 190 ม. 4 ต. อ่ายนาไลย อ. เวียงสา จ. น่าน 55110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านคนจนไม่ค่อยมีความรู้ และมีเงินทุนในการจัดสรรหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแหนมบ้านนาวงค์
บุคคลที่ติดต่อ
นางอนงค์  มีบุญ  
 
ที่อยู่ 48 ม. 8 ต. เจดีย์ชัย อ. ปัว จ. น่าน 55120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกรวมกลุ่มกันดำเนินการแบ่งหน้าที่กรรมการ และบริหารจัดการโดยกา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านรัชดา
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเจษฎา  ใจห้าว  
 
ที่อยู่ 140 ม. 15 ต. เปือ อ. เชียงกลาง จ. น่าน 55160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มปี 2535 เป็นเวลา 14 ปี มีสมาชิก 200 คน และได้จัดแบ่งกลุ่มไปยังตำบลแต่ละตำบล เพื่อสะดวกในการทำงานได้คัดสรร
ผีมือสมาชิกไว้เพียง 40 คน แต่ละตำบลเหลือ 3-5 คน ส่วนลวดลายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งแต่ละคนได้ทอผ้ากันมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>