ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมนึก  เกิดประดับ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ทับใต้ อ. หัวหิน จ. ประจวบ 77110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านหนองไผ่ตั้งอยู่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีครัวเรือนประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเนินพยอม
บุคคลที่ติดต่อ
นายชื่น  เขียวสด  
 
ที่อยู่ 425 ม. 2 ต. บึงนคร อ. หัวหิน จ. ประจวบ 77110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางพัฒนากรอำเภอ ได้มาประชุมกับทางคณะกรรมการของหมู่บ้านเนินพยอม โดยมีนายชื่น เขียวสด เป็นผู้ใหญ่บ้านมีความเห็นตรงกัน
จึงมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางชูชีพ  ทิพย์เนตร  
 
ที่อยู่ 83/3 ม. 8 ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบ 77140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2539 มีหน่วยงานทางราชการมาเรียกประชาชน ที่มีความสมัครใจเข้ารับฟังการอบรมการใช้น้ำทางการเกษตร และมีการจัดตั้ง
กลุ่มคณะกรรมการ (กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ) มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน 60,000 บาท (ให้เปล่า) ในกลุ่มให้สมาชิกกู้ยืม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านแก่งกระทิง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกตุ  พราหมณี  
 
ที่อยู่ 374 ม. 7 ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบ 77120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มปี 2542 มีสมาชิกต่อต้านไม่เห็นด้วย แต่คณะกรรมการมีความพยายาม และได้รับความช่วยเหลือแนะนำจากทางมหาวิทยาลัย
มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมาโดยตลอด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านหนองกระทิง
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรี  แก้วสะอาด  
 
ที่อยู่ 2 ม. 6 ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี จ. ประจวบ 77150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ครบรอบ 72 พระชนมพรรษา โดยมีธนาคารอมสิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเกด - กุยบุรี จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายปรีชา  บุญเกิด  
 
ที่อยู่ 75 ม. 1 ต. หาดขาม อ. กุยบุรี จ. ประจวบ 77150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2542 ได้เกิดการรวมตัวของสมาชิก ภายใต้การนำของนายปรีชา บุญเกิด ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์การเกษตร
บ้านหนองเกด มีสมาชิกร่วมก่อตั้งจำนวน 44 คน มีเงินสะสมครั้งแรก 8,300 บาท ต่อมาวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2543 ได้โอนจากกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตาเสือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคีรี  ริดกว้าง  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี จ. ประจวบ 77150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเพื่อให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ สมาชิกก่อตั้ง 52 คน โดยมีพัฒนากรชุมชนเป็นพี่เลี้ยง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลไม้ บ้านหนองกลางดง
บุคคลที่ติดต่อ
นงนุช  ทรัพย์จงนิมิตร  
 
ที่อยู่ 25 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านหนองกลางดง ต. ศิลาลอย อ. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ. ประจวบ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง
บุคคลที่ติดต่อ
ดวงพร  ราชานาค  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. สามกะทาย อ. กุยบุรี จ. ประจวบ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเพื่อการผลิตละเมาะ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำลี  เสลาฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 215 ม. 8 ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบ 77110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งในปี 2540 โดยสถานนีอนามัยหนองพลับ ได้มีการจัดอบรมแม่บ้าน 20 คน ของหมู่ที่ 8 บ้านละเหมาะมีเงินทุน 1,500 บาท
ระดมหุ้นได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>