ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  ตระกูลษา  
 
ที่อยู่ 11 ม. 14 ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีน 25000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีสมาชิก 38 คน มีเงินสัจจะสะสมแรกเริ่ม 2,200 บาท โดยมีการพัฒนกรอำเภอ
เมืองปราจีนบุรีประจำตำบลดงขี้เหล็กมา ในการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ถึงวิธีการบริหารกลุ่มตามหลักการแนวทางของพัฒนาชุมชนเริ่มจัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  ตระกูลษา  
 
ที่อยู่ 11 ม. 14 ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีน 25000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีสมาชิก 38 คน มีเงินสัจจะสะสมแรกเริ่ม 2,200 บาท โดยมีการพัฒนกรอำเภอ
เมืองปราจีนบุรีประจำตำบลดงขี้เหล็กมา ในการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ถึงวิธีการบริหารกลุ่มตามหลักการแนวทางของพัฒนาชุมชนเริ่มจัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินยาว
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองเลื่อน  คูณศรี  
 
ที่อยู่ 50 ม. 5 ต. บุฝ้าย อ. ประจันตคาม จ. ปราจีน 25130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปี 2539 ประธานมีความคิดอยากให้แม่บ้านที่ทำงานแบบไม่มีเป้าหมาย คือทำได้เงินบ้างไม่ได้บ้างไม่มีหลักยึดมั่นที่แน่นอน จึงหาทาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสานหมวกใบลาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางหลุย  กรกิ่ง  
 
ที่อยู่ 33 ม. 6 ต. อุคามณ์ อ. นาดี จ. ปราจีน -
เครือข่าย :  กลุ่มสตรีสานหมวกใบลาน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
"ต้นลาน" เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในบริเวณตําบลอุคามณ์ ผู้คนจะใช้ประโยชน์จากต้นลานได้เกือบทุกส่วน ต้นลานอ่อน ส่วนโคนต้นนำมาแกงเป็นอาหาร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หาดสะแก
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองม้วน  ถาวร  
 
ที่อยู่ 28 ม. 11 ต. ท่างาม อ. เมือง จ. ปราจีน -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชน หาดสะแก ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 175 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 956 คน หญิง. 524 คน ชาย 432 คน อาชีพส่วนใหญ่ ทำนา (2 ปี 5ครั้ง ,นาปรัง) ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทับลาน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านทับลาน ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีน -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคกลาง     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทับลาน เกิดขึ้นเพราะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีสานหมวกใบลานบ้านวังขอนแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  โพธิ์แก้ว  
 
ที่อยู่ 33 ม. 6 ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีน 25220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2536 กลุ่มอาชีพสานหมวกใบลานบ้านวังขอนแดง ( กลุ่มผลิตภัณฑ์ใบลาน) ได้แบ่งกลุ่มมาจัดตั้งใหม่จากกลุ่มเดิม
ซึ่งกลุ่มหัตถกรรมใบลานอยู่หมู่ที่ 1 เนื่องจากกลุ่มเก่ามีสมาชิกมากขึ้น และระยะทางไม่สะดวกห่างไกล จึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรปลอดสาร หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำราญ  กลิ่นพยัพ  
 
ที่อยู่ 37 ม. 2 ต. นาดี อ. นาดี จ. ปราจีน 25220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม - ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่พอนานไปสมาชิกเริ่มลดลง นายสำราญ กลิ่นพยับ ในฐานะประธานได้พูดให้สมาชิกฟัง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านเสี้ยว หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นายฉัตรศิริชัย  พันธ์ภักดี  
 
ที่อยู่ 81 ม. 4 ต. นาดี อ. นาดี จ. ปราจีน 25220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ความยากจนของประชาชนในชนบท และชนเมือง คือการไม่มีทุนและขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสำพันตา หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  สีก่ำ  
 
ที่อยู่ 19 ม. 4 ต. สำพันตา อ. นาดี จ. ปราจีน 25220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรสมาชิกได้รวมตั้งกันประมาณ 6 คน ทำขนมกระยาสา เพื่อส่งขายในตำบล ใกล้เคียงกัน
และมีลูกค้าในตำบลอื่น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>