ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายธุรกิจชุมชนสัมพันธ์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 4 ต. สะนอ อ. ยะรัง จ. ปัตตาน 94000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตน้ำมูดูสายบุรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรินทร์  ปราชญ์เปรือง  
 
ที่อยู่ 270/2 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านป่าทราย ต. ปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ปัตตาน 94110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ผู้บริหารนางจรินทร์ ปราชญ์เปรื่อง นางรอซีด์ะ ได้ประกอบอาชีพผลิตน้ำบูดูเพื่อจำหน่ายการตลาดเริ่มมีคนรู้จัดบ้างหลังจากนั้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางซาปินะ  กูนิง  
 
ที่อยู่ 41 ม. 1 ต. ตาลีอายร์ อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตาน 94150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
รวมกลุ่มสตรี 1 กลุ่ม เพื่อของบประมาณในการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีได้งบประมาณของ WOLRD BANK เมื่อปี 2540 หลังจากได้เรียนจบไม่มีงานทำก็ขอเรียนยกระดับเพิ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเพาะเลี้ยงปลาดุก
บุคคลที่ติดต่อ
นายนำ  แววทองคำ  
 
ที่อยู่ 27 ม. 4 ต. ตาลีอายร์ อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตาน 94150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อเริ่มเพาะเลี้ยงปลาทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์กูแบสาแมรวมเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายอิสมาแม  เวาะมะ  
 
ที่อยู่ 83/1 ม. 2 ต. ถนน อ. มายอ จ. ปัตตาน 94140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งและมีสมาชิกจำนวน23คนมีรายได้จากการประกอบอาชืพต่างกันเพื่อ มีการแก้ปัญหาโดยการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ปัจจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสวนยางบ้านหนำออก
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนิท  ขุนฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 53/1 ม. 2 ต. ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตาน 94120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการรวมมือโดยมีผู้นำชาวบ้าน โดยการใช้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่เรียกกันว่าการลงแขกโดยมีการช่วยเหลือร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆของชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้สูงอายุบ้านบาโงตา
บุคคลที่ติดต่อ
นายแวหะมะ  ยุปูลา  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. ปิตูมุดี อ. ยะรัง จ. ปัตตาน 94160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจาก กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนให้รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในระยะแรก พ.ศ.2547 มีสมาชิกจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้สูงอายุตำบลทรายขาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบัติ  ละเอียดเหลือ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตาน 94120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านขึ้นโดยมีสถานีอนามัยตำบล
ให้การสนับสนุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน บ้านเจาะโบ ต. ทุ่งแป้น อ. สายบุรี จ. ปัตตาน 94110
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ครั้งเมื่อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพเย็บหมวก (เยาวชน) กะปิเยาะ
บุคคลที่ติดต่อ
อัปดุลการิม  การีมะ  
 
ที่อยู่ 23 ม. 2 ต. กะปิยอ อ. เมือง จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>