ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหัวช่วงแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายเพ็ชร  วงศ์เมือง  
 
ที่อยู่ 2 ม. - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ในขณะนั้นผู้เขียนดำรงตำแหน่ง
รองประธานกรรมการชุมชนเห็นว่าในชุมชนไม่มีเงินหมุนเวียน และอยากให้สมาชิกในชุมชนรู้จักประหยัดทรัพย์ และสะสมทุนเพื่อช่วยเหลือตนเอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สพก.)
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงไกร  ปัญสุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 38 ม. 7 ต. เจริญราษฎร์ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยภูมินิเวศน์ภูกามยาว เมื่อเดือนมีนาคม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกแม่ใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเมธี  โยธาวุธ  
 
ที่อยู่ 72 ม. 4 ต. เจริญราษฎร์ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนต๊ำพระแล
บุคคลที่ติดต่อ
นางวลัยกร  เวสสะประวีณวงค์  
 
ที่อยู่ 30 ม. 7 ต. บ้านต๊ำ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.เคยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ต้องใช้ต้นทุนสูง เมื่อตอนขายผลผลิตก็ถูกกดราคาทำให้ขาดทุน ใช้สารเคมีทำให้ดินเสื่อม ต่อมา
2.มีหน่วยงานขององค์กรชุมชน (สถาบันพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พะเยา) มาอบรมแนะนำให้พึ่งตนเองโดยการปลูกพืชหมุนเวียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเพื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสถาน  ปากันสุข  
 
ที่อยู่ 95 ม. 6 ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านร่องไฮ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำมูล  เงินดี  
 
ที่อยู่ 105 ม. 5 ต. บ้านใหม่ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.2 และม.10
บุคคลที่ติดต่อ
นายหมั่น  แก้วตา  
 
ที่อยู่ 146 ม. 2 ต. แม่สุก อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านบ่อแล้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายประชัน  เมืองมา  
 
ที่อยู่ 121 ม. 5 ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงบุญนาค
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุคำ  ปัญสุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 31 ม. 7 ต. บ้านเหล่า อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ตำบลท่าจำปี
บุคคลที่ติดต่อ
นายประหยัด  ดวงพันธ์  
 
ที่อยู่ 167 ม. 4 ต. ท่าจำปี อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>