ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านบ่อแล้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายประชัน  เมืองมา  
 
ที่อยู่ 121 ม. 5 ต. แม่ใส อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงบุญนาค
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุคำ  ปัญสุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 31 ม. 7 ต. บ้านเหล่า อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสันป่างิ้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายวรวรรธน์  นิธิธกรจารุวัชร์  
 
ที่อยู่ 138 ม. 14 ต. แม่นาเรือ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันป่างิ้ว จัดตั้งขึ้นมาโดยคำแนะนำจากพัฒนากรประจำตำบล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้าชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นางนวลจันทร์  ปัทมพันธุ์  
 
ที่อยู่ 159 ม. 3 ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เก็บเงินอมคนละ 50 บาท มีสมาชิกเมื่อปี 2543 35 คน ตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ เป็ด พอปี 44 จัดตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงหมู มีทุน 20,000 บาท
จากการออมทรัพย์มีสมาชิกเพิ่มเป็น 50 คน ไปยืมเงินที่ ธ.ออมสิน ได้มา 100,000 บาท แบ่งให้สมาชิกกู้ไปทำเกษตร ปี 46 กู้มา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มข้าวกล้องพันธ์ใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นางเสาร์แก้ว  ปัญสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 46 ม. 1 ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากการออมทรัพย์คนละ 500 มีสมาชิกทั้งหมด 11 คน ต่อมาเก็บออมทรัพย์คนละ 50 บาท ประจำทุกเดือน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ประธาน รองประธาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน " บ้านสันกว๊าน "
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  สมส่วน  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 8 ต. บ้านตุ่น อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นายสมบูรณ์ สมส่วน ได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านสันกว๊านแล้วมารวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางมดแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นางละมัย  ผดุงเชื้อ  
 
ที่อยู่ 78 ม. 10 ต. อ่างทอง อ. เชียงคำ จ. พะเยา 56110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดขึ้น เพราะการรวมตัวของประชาชนเพื่อความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และเป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิไลพร  ผารมณ์  
 
ที่อยู่ 45 ม. 2 ต. ป่าสัก อ. กิ่งอำเภอภูซาง จ. พะเยา 56110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแก หมู่ที่ 2 ต.ป่าสัก กิ่งอ.ภูยาง จ.พะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2541 โดยองค์สตรีเป็นผู้ร่วมกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านก๊อซาวออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวแก้ว  วงศ์ประเสริฐ  
 
ที่อยู่ - ม. 11 ต. ทุ่งกล้วย อ. กิ่งอำเภอภูซาง จ. พะเยา 56110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากมีน้องผู้ติดเชื้อเอดส์คนหนึ่งในชุมชนที่ยอมเปิดเผยตัวเอง และได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฟื้นฟูชนบทน้องคนนี้ยังขาดที่ปรึกษา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบัวนาคพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญช่วย  ฝีปากเพราะ  
 
ที่อยู่ 81/1 ม. 12 ต. ฝายกวาง อ. เชียงคำ จ. พะเยา 56110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับคำแนะนำจากองค์กรบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานพัฒนาชุมชน จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น จัดตั้งคณะกรรมการรขึ้นมา และรับสมัครสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>