ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลที่ติดต่อ
นางเอิลอิ่ม  นวลเต็ม  
 
ที่อยู่ - ม. 10 ต. โคกม่วง อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อสม. ให้คำแนะนำและส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลที่ติดต่อ
นายอารีย์  ทองคำ  
 
ที่อยู่ 22 ม. 3 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดย อสม.เข้าร่วมเป็นสมาชิกพร้อมด้วย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านช่องฟืน หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 67/1 ม. 2 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนช่องฟืนเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด แต่บางครั้งความเป็นเครือญาติได้ลดน้อยลงไปเพราะเหตุจากการไม่มีเวลาต่างคนต่างอยู่ขาดความเชื่อมโยงในการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนดังนั้นได้มีผู้นำชุมชนมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มขึ้นในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านเกาะเสือ หมู่ 8
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 1 ม. 8 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่มีความเป็นอยู่กันแบบสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันในชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเป็นการรักษาความสามัคคี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านเกาะหมาก หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 75/2 ม. 6 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากคนในชุมชนบ้านเกาะหมากเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และที่สำคัญคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เป็นแบบเครือญาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มห้วยไม้ไผ่ ม.12 ต.เกาะเต่า
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 653 ม. 12 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมตัวของกลุ่ม อสม. ในหมู่บ้าน ม.12 ต.เกาะเต่า จำนวน 6 หมู่ ตั้งกลุ่มออมทรัพย์ อสม.ขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสถานีอนามัย บ้านปากเหมือง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านตำนาน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 8 ม. 13 ต. ตำนาน อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของอาจารย์จำนงค์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแพรกหา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 91 ม. 2 ต. แพรกหา อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สมาชิกก่อตั้ง 63 คน เงินออมครั้งแรก 1,580 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 1210 คน เงินออม 20,131,675 บาท ใช้เงินออมทำธุรกิจสวัสดิการและเกษตรกรรมยั่งย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าบอนต่ำ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 1 ม. 7 ต. ป่าบอน อ. ป่าบอน จ. พัทลุง 93170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเริ่มก่อตั้งโดยการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ซึ่งมีแนวคิดที่จะทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เลยได้ไปศึกษาดูงานของกลุ่มตะโหมดเป็นแนวทางพัฒนากลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญลภ  ไชยหล่อ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. เกาะเต่า อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งโดยผู้นำหมู่บ้าน และผู้ที่มีความสนใจ ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากพัฒนากร ประจำตำบลเกาะเต่า โดยยึดแม่แบบจากการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังเลน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>