ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนบ้านทุ่งโม่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชิต  ลำแดงเดช  
 
ที่อยู่ 18 ม. 7 ต. วังทรายพูน อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร 66180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วันที่ 1 มีนาคม 2528 ผู้นำบ้านโม่งจำนวน 14 คนได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเงินออมอย่างน้อยคนละ 500 บาท/ปี และได้ดำเนินการจัดตั้ง อย่างต่อเนื่องมาจนถึงเดือนก.พ.2532...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังตะกู หมู่ที่ 11
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  บุญศิริ  
 
ที่อยู่ 139 ม. 11 ต. วังตะกู อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร 62110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังตะกู หมู่ที่ 11 มีวัตถุประสงค์ 5 ประการคือ
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและเห็นประโยชน์การรวมกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์การเพื่อผลิตริมคลองท่าฬ่อม.7
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิษณุ  คำเผื่อน  
 
ที่อยู่ 146 ม. 7 ต. ท่าฬ่อ อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร 66000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองมาสร้างกระบวนการการออมทรัพย์ โดยแรกเริ่มทำกันเฉพาะในกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 40 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านวังอ้อ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมัย  คำลือชา  
 
ที่อยู่ 53 ม. 4 ต. วังทับไทร อ. กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ. พิจิตร 66160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ครั้งแรกกลุ่มได้ประชุมหมู่บ้าน และประชาคมหมู่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต่อมามีกลุ่มอ.ส.ม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มฌาปณกิจ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านวังอ้อ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมัย  คำลือชา  
 
ที่อยู่ 53 ม. 4 ต. วังทับไทร อ. กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ. พิจิตร 66160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ครั้งแรกกลุ่มได้ประชุมหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน และได้จัดตั้งกล่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต่อมามีกลุ่มอ.ส.ม. กลุ่มผู้สูงอายุ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผักปลอดสารพิษ
บุคคลที่ติดต่อ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ    
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ไผ่รอบ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร 66190
เครือข่าย :  โครงการประชุมวิชาการ 10 ปี าควิชาเศรษฐศาสตร์ และการบั     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่การรวมกลุ่มกันกลับเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมา ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษโดยหมออนามัยชื่อ ไพร่ำ เสรีพงศ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ลุงจวน ผลเกิด
บุคคลที่ติดต่อ
ลุงจวน  ผลเกิด  
 
ที่อยู่ 143 ม. 3 ต. โพธิ์ไทรงาม อ. กิ่งอำเภอบึงนาราง จ. พิจิตร 66130
เครือข่าย :  โครงการประชุมวิชาการ 10 ปี าควิชาเศรษฐศาสตร์ และการบั     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายจวน ผลเกิด เป็นคนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโดยกำเนิด เนื่องด้วยความยากจนของครอบครัว ทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือ
เป็นเรื่องเป็นราว แต่เรียนกับพระแทน สามารถอ่านออกเขียนได้คล่อง ทำงานรับจ้างช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เป็นเด็กทั้งรับจ้างทั่วไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านตาล
บุคคลที่ติดต่อ
นางเลื่อน  สุคนธวิโรจน์  
 
ที่อยู่ 21 ม. 6 ต. โพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านตาล ตำบล โพทะเล
อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 14 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 493 คน หญิง. 260 คน ชาย 233 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านบางลายเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนูญ  มณีโชติ  
 
ที่อยู่ 81/ ม. 2 ต. บางลาย กิ่ง อ. บึงนาราง จ. พิจิตร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านบางลายเหนือ ตำบล บางลาย
อำเภอ กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัด พิจิตร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 255 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานบ้านรายชะโด
บุคคลที่ติดต่อ
นางเจือ  ตินะทัศ ( 056 ? 66554 )  
 
ที่อยู่ 58/1 หมู่บ้าน บ้านรายชะโด ต. สามง่าม อ. - จ. พิจิตร -
เครือข่าย :  สำนักงานกองทุนชุมชนเพื่อสังคม     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2535 มีสมาชิกเริ่มแรก 15 คน และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีเงินกองกลางจำนวน 80,000 บาท สาเหตุที่มีการจัดตั้งกลุ่มคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>