ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายอิน  พันมี  
 
ที่อยู่ 204 ม. 7 ต. วงฆ้อง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโ 65180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมทีในหมู่บ้านของเราไม่มีเงินหมุนเวียนให้กับเกษตรกร ต่อมาจึงมีการพัฒนามาแนะนำให้ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อจะได้มีเงินทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  เขตสถาน  
 
ที่อยู่ 132 ม. 1 ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโ 65120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยตีนตั่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกครั้งแรก 77 คน โดยทำสัจจะกันกลุ่มคนละ 20 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรี  พรมขัน  
 
ที่อยู่ 25/2 ม. 7 ต. ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโ 65170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมแรกประชาชนต่าง ๆ คนต่างอยู่ ต่างทำมาหากิน ทำนาข้าวเก็บในยุ้งฉาง ไว้กินเองไม่ได้ขาย ต่อมาปี 2521 มีการาสร้างฝายขึ้นเรียกว่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านห้วยท่าเนื้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิศักดิ์  เสนานุช  
 
ที่อยู่ 66 ม. 11 ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโ 65170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
หมู่บ้านห้วยท่าเนื้อ เป็นหมู่บ้านกันดาน แหละหล้าหลัง ประชากรประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ขาดความรู้ในการด้านการพัฒนาอาชีพเงินทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายอิน  พันมี  
 
ที่อยู่ 204 ม. 7 ต. วงฆ้อง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโ 65180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมทีในหมู่บ้านของเราไม่มีเงินหมุนเวียนให้กับเกษตรกร ต่อมาจึงมีการพัฒนา มาแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพื่อจะได้มีเงินทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  เขตสถาน  
 
ที่อยู่ 132 ม. 1 ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโ 65120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยตีนตั่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกครั้งแรก 77 คน โดยทำสัจจะกันกลุ่มคนละ 20 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 25/2 ม. 7 ต. ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโ 65170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมแรกประชาชนต่างๆ คนต่างอยู่ ต่างทำมาหากิน ทำนาข้าวเก็บในยุ้งฉาง ไว้กินเองไม่ได้ขาย ต่อมาปี 2521 มีการสร้างฝายขึ้นเรียกว่า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านห้วยท่าเนื้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิศักดิ์  เสนานุช  
 
ที่อยู่ 66 ม. 11 ต. ป่าแดง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโ 65170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านห้วยท่าเนื้อ เป็นหมู่บ้านกันดาน และหล้าหลัง ประชากรประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ขาดความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพ เงินทุน
ประกอบอาชีพ ขาดแหล่งน้ำ เพื่อการผลิตด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้น เริ่มจากการประชุมประชาคมขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หนองขอน
บุคคลที่ติดต่อ
นายนัฐพงษ์  แก้วนวล  
 
ที่อยู่ 123 ม. 9 ต. เนินมะปราง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หนองขอน ตำบล เนินมะปราง
อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 107 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ปลวกง่าม
บุคคลที่ติดต่อ
นายเถื่อน  ทนก้อนดี  
 
ที่อยู่ 170 ม. 5 ต. ชมพู อ. นินมะปราง จ. พิษณุโ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ปลวกง่าม ม.5 ตำบล ชมพู
อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 193 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>