ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนาจำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายริน  นิลห้วย  
 
ที่อยู่ 11/2 ม. 4 ต. วังไคร้ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุ 76130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มครั้งแรก 1 มิ.ย. 2533 ก่อตั้ง 55 คน เงินสะสม 4,130 บาท เงินรับฝาก 150 บาท จำนวน 10 คน โดยเป็นเครดิตยูเนี่ยน
บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ต่อมาปี2544...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเด็งใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายจาจุ้ย  เวนะ  
 
ที่อยู่ 24 ม. 6 ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุ 76170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2540 หมู่ 6 บ้านป่าเด็งใต้ ได้รับงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน 28,000 บาท เมื่อปี2540 มีครัวเรือน
ทั้งหมด 163 ครัวเรือน ครัวเรือนเป้าหมาย 85 ครัวเรือน เมื่อมีโครงการเข้ามาทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อปรึกษา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการพลิต บ้านคลองจาก
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาโนช  พุ่มเมฆ  
 
ที่อยู่ 241 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านทุ่งนา ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุ 76110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อนจะตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพราะรัฐบาล มีเงินกขคจ. เงินแก้ไขปัญหาความอยากจนมาเข้าหมู่บ้าน เป็นเงิน 280,000 บาท
เพื่อให้ชาวบ้านได้กู้ยืมไปใช้ เพื่อแก้ไขปัญหายากจน พัฒนาชุมชนเลยแนะนำให้ว่า ถ้าจะให้ใครกู้ยืมเงินนี้ต้องตั้งกลุ่มกันขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่แค - หนองแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายใจ  กลั้นกลืน  
 
ที่อยู่ 108 ม. 4 ต. บ้านหาด อ. บ้านลาด จ. เพชรบุ 76150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านไร่ - หนองแก้ว เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 สมาชิกเริ่มก่อตั้ง 45 คน เงินสัจจะ 4,200 บาท / เดือน
โดยใช้สถานที่ทำการกำนันตำบลบ้านหาดเป็นที่ทำการเปิดออมทรัพย์ฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนาจำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายริน  นิลห้วย  
 
ที่อยู่ 11/2 ม. 4 ต. วังไคร้ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุ 76130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มครั้งแรก 1 มิ.ย. 2533 ก่อตั้ง 55 คน เงินสะสม 4,130 บาท เงินรับฝาก 150 บาท จำนวน 10 คน โดยเป็นเครดิตยูเนี่ยน
บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ต่อมาปี2544...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเด็งใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายจาจุ้ย  เวนะ  
 
ที่อยู่ 24 ม. 6 ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุ 76170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2540 หมู่ 6 บ้านป่าเด็งใต้ ได้รับงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน 28,000 บาท เมื่อปี2540 มีครัวเรือน
ทั้งหมด163 ครัวเรือน ครัวเรือนเป้าหมาย 85 ครัวเรือน เมื่อมีโครงการเข้ามาทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อปรึกษา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการพลิต บ้านคลองจาก
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาโนช  พุ่มเมฆ  
 
ที่อยู่ 241 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านทุ่งนา ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุ 76110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อนจะตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพราะรัฐบาล มีเงิน กขคจ. เงินแก้ไขปัญหาความอยากจนมาเข้าหมู่บ้าน เป็นเงิน 280,000 บาท
เพื่อให้ชาวบ้านได้กู้ยืมไปใช้ เพื่อแก้ไขปัญหายากจน พัฒนาชุมชนเลยแนะนำให้ว่า ถ้าจะให้ใครกู้ยืมเงินนี้ต้องตั้งกลุ่มกันขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่แค - หนองแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 108 ม. 4 ต. บ้านหาด อ. บ้านลาด จ. เพชรบุ 76150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านไร่ - หนองแก้ว เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 สมาชิกเริ่มก่อตั้ง 45 คน เงินสัจจะ 4,200 บาท / เดือน
โดยใช้สถานที่ทำการกำนันตำบลบ้านหาดเป็นที่ทำการ เปิดออมทรัพย์ฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 12.00 น.ปัจจุบัน (2548) ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายวิลิต เตชะไพบูลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิลิต  เตชะไพบูลย์  
 
ที่อยู่ - ม. 8 หมู่บ้าน บ้านทุ่งพร้าว ต. ท่ายาง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุ -
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายวิลิต เตชะไพบูลย์ บ้านทุ่งพร้าว หมู่ 8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี คุณวิลิต ปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจาก "เจ้าสัวน้อย" กรรมการผู้จัดการโรงแรมรีเจนท์ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท มาเป็นเกษตรกรยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวอยู่ที่บ้านทุ่งพร้าว ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหม่อนไหมและแปรรูปโครงการในสมเด็จฯ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสมทบ  แก้วประเสริฐสม  
 
ที่อยู่ 123 ม. 5 ต. ดอนกุ่นห้วย อ. ชะอำ จ. เพชรบุ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>