ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนานาป่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายช่วย  แสนคำ  
 
ที่อยู่ 10/2 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านบง ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาโดยมีความคิดเห็นเหมือนกัน ได้รวมกลุ่มในการจัดตั้งและได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 19
โดยให้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรกรทำนานาป่า โดยกิจกรรมที่ดำเนินกันครั้งแรก ได้ดำเนินการจัดซื้อผลผลิตการเกษตรจากสมาชิกกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเกษมสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองดี  ภูหัวไร่  
 
ที่อยู่ 155 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านเกษมสุข(ท่าเส ต. เพชรละคร อ. หนองไผ่ จ. เพชรบู 67140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี 2541 ท่านสมบัติ ทองสุข นายอำเภอหนองไผ่ ให้จัดให้มีการประชาคมอำเภอเดือนละ 1 ครั้ง โดยได้เชิญสมาชิกจากทุกตำบล - หมู่บ้าน
ท่าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองศรีเทพ
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองพับ  กาสา  
 
ที่อยู่ ม. 8 หมู่บ้าน บ้านคลองศรีเทพ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบู 67140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งโดยการประชุมชี้แจงของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะกรุดหิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรันย์  กอนสาร  
 
ที่อยู่ 33 ม. 5 ต. ซับสมอทอด อ. บึงสามพัน จ. เพชรบู 67160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมตัวของสมาชิกที่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา โดยมีรายได้เสริมในการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีเกษตรกร
ที่มีความสมัครใจรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรจำนวน 19 ราย โดยมีคณะกรรมการของกลุ่มเป็นผู้บริหาร และมีการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรพย์เพื่อการผลิต บ้านลำพื้นทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพรรณ  บุญเวียง  
 
ที่อยู่ 150 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านลำพื้นทอง ต. หนองแจง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบู 67160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 39เริ่มตั้งมีสมาชิก 21 คน ส่งสัจจะรายเดือนเริ่มตั้ง 2,000 กว่าบาท ปัจจุบันส่งสัจจะรายเดือน 15,000 กว่ากลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านซับสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวบุญเรียม  โกธรรม  
 
ที่อยู่ 222 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านซับสามัคคี ต. พญาวัง อ. บึงสามพัน จ. เพชรบู 67160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากพัฒนาชุมชนมาชักชวนให้ชาวบ้านออมเงินกับธนาคาร จึงจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เมืองเก่าศรีเทพ(บ้านบึงนาจาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายชูชัย  รามี  
 
ที่อยู่ 108/1 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านบึงนาจาน ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบู 67170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบล ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนและแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการออม และฝากเงินสะสม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ไทรงามพัฒนา ชุมชนที่ 15
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวพวงมาลัย  ใหม่สุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 422 ถ. เพชรเจริญ ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ภูเขาดินพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายนฤเทพ  โฆษิตานนท์  
 
ที่อยู่ 12 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เจ้าหน้าที่ พ.ช.ม. ได้มาสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยการให้ริเริ่มจากชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพชรวราราม
บุคคลที่ติดต่อ
นางจารุวรรณ  พุทธรักษ์กิต  
 
ที่อยู่ 419/4 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากพัฒนากรต้องการให้ชาวบ้านรู้จักประโยชน์ของการออม จึงจัดตั้งให้มีกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เริ่มต้นในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>