ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดร่องกาศใต้ (โรงเรียนปุ๋มผญ๋า)
บุคคลที่ติดต่อ
นายพระอธิการวิทูรย์  อธิจิตโต  
 
ที่อยู่ 77 ม. 5 ต. ร่องกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่ 54130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วัดเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีบทบาทหน้าที่หนึ่งคือ การบริการสังคม เนื่องจากสภาพปัญหาของการบริโภคนิยม (ทุนนิยม) จึงทำให้ชาวบ้านขาดที่พึงทางใจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มฝั่งหมิ่งพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมโรจน์  สำราญชลารักษ์  
 
ที่อยู่ 462/4 ม. 8 ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 54110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ต.ไผ่โทน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวนภาพร  ตุ้ยดี  
 
ที่อยู่ 52/3 ม. 4 ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 54140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกส้มเขียวหวานสบสาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิเชษฐ์  ใสสะอาด  
 
ที่อยู่ 30/3 ม. 2 ต. สบสาย อ. สูงเม่น จ. แพร่ 54130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรพัฒนาตำบลหัวฝาย
บุคคลที่ติดต่อ
พ.ต.ท.รวมศักดิ์  มีมาก  
 
ที่อยู่ 72/1 ม. 11 ต. หัวฝาย อ. สูงเม่น จ. แพร่ 54130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
องค์กรเริ่มจัดตั้งโดยการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้รับการจดทะเบียน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตอนิมิตร
บุคคลที่ติดต่อ
นายสายัณห์  เรือนคำ  
 
ที่อยู่ 79 ม. 1 ต. ร่องกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่ 54130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.ประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลร่องกาศ ส่วนมากมีอาชีพทางการเกษตร (ทำนาข้าว ปลูกถั่วเหลือง) และมีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ)
2.ได้รวมตัวกันเพื่อขอจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ขึ้น เพื่อการพัมนาอาชีพเสริม และการทำการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี โดยขอการสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านห้วยกูด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชาย  ขอนวงค์  
 
ที่อยู่ 42/1 ม. 5 ต. เด่นชัย อ. เด่นชัย จ. แพร่ 54110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยประชากรในหมู่บ้านบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ที่ดินอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัศดุ ประชากรส่วนใหญ่จะค้าขายต้องไป
ยืมเงินนอกระบบร้อยละ 10-20 บาท/เดือนกรรมการหมู่บ้าน จึงเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อตั้งกลุ่มขึ้นครั้งแรกมีสมาชิกจำนวน 136 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านวังปึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายขจร  ไข่คำ  
 
ที่อยู่ 27 ม. 4 ต. ไผ่โทน อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 54140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านวังปึ้ง ได้มีการสนับสนุนจากองค์กรศุภนิมิต เข้าทำการอบรม รวบรวมสมาชิกครั้งแรกมีจำนวน 60 คน
เริ่มเมื่อปลายปี 2538 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2538 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 60 คน ฝากครั้งแรกคนละ 50 บาท รวมเงินออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (ตัดเย็บ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางพัชรินทร์  ฟองกระจาย  
 
ที่อยู่ 23 ม. 1 ต. แม่จั๊วะ อ. เด่นชัย จ. แพร่ 54110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมชนบ้านแพะ หมองบ่อ ส่วนมากเป็นเกษตรทำนา หลังจากเสร็จจากการทำนาแล้ว เกิดการว่างงานขึ้น ไม่มีรายได้ ทำให้ชุมชน ต่าง เช่น หน่วยงาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาลองลือบุญ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณกุหลาบ  กันกา  
 
ที่อยู่ 228 ม. 3 ต. บ้านหนุน อ. สอง จ. แพร่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>