ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ศรีสวัสดิ์2
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิมาลา  จงรักษ์  
 
ที่อยู่ 38 ถ.ธรรมวงศ์สวัสดิ ม. - ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อดีตได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสัจจะขึ้นในชุมชนตั้งมาได้ประมาณ 7 เดือนก็ทำการปล่อยกู้ และก็ล้มเหลว เพราะคนในชุมชนกู้ไปแล้ว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานวังมัจฉา
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุทัย  มาโชติ  
 
ที่อยู่ 17 ม. 7 ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
1.เมื่อปีพ.ศ.2538 ได้ของบประมาณจากชลประทาน จังหวัดมหาสารคามทำการขุดลอกแหล่งน้ำ โดยมีขนาดความกว้าง 80 เมตร ยาว 1500 เมตร ที่ตื้นเขินเพื่อใช้น้ำในการเกษตรแก่ราษฏร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโพน
บุคคลที่ติดต่อ
นางมะลิวัลย์  แกล้วกล้า  
 
ที่อยู่ 144 ม. 1 ต. โพนทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านโพนหมุ่ 1 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ส่วนมากก็มีอาชีพทางการเกษตร 80% ของพื้นที่ได้มีการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ส่วนมากและมีการทอผ้าใช้ในครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ศรีสวัสดิ์2
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิมาลา  จงรักษ์  
 
ที่อยู่ 38 ถ.ธรรมวงศ์สวัสดิ ม. - ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อดีตได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะขึ้นในชุมชนตั้งมาได้ประมาณ 7 เดือน ก็ทำการปล่อยกู้และก็ล้มเหลว เพราะคนในชุมชนกู้ไปแล้วก็ไม่คืนเงินกู้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสม  คุณโน  
 
ที่อยู่ 1 ม. 19 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มนี้มีการประชุมร่วมกันทั้งหมู่บ้าน เพื่อเสนอแนวความคิดในที่ประชุม เพื่อจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้น และที่ประชุมก็เห็นด้วยให้มีการจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอีเบ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
อบต.บุญนิตย์  กลับสุข  
 
ที่อยู่ 54 ม. 8 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการแนะนำจากพัฒนาชุมชนให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต และมีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541
โดยมีสมาชิกครั้งแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านราษฏร์เจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพันธ์  พลหาวงษ์  
 
ที่อยู่ 8 ม. 13 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านราษฎรได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นปีพ.ศ. 2541 คือแยกออกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านป่ากุง เพราะได้แยกหมู่บ้าน
ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านใหม่ ชื่อบ้านราษฎร์เจริญ ม.13 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พอแยกหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายพิมมา  จิตคติ  
 
ที่อยู่ 40 ม. 21 ต. เม็กดำ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมชน หรือบ้านน้อยพัฒนา แยกออกมาจากบ้านแก่นท้าวหมู่ 2 เมื่อปี 2538 โดยนายทองสุข แก้วสวัสดิ์ ซึ่งเห็นว่าเป็นที่พอใจ
และความต้องการของชุมชนเนื่องจากบ้านแก่นท้าวใหญ่ยากในการปครองและช้าในการทำงานในเรื่องต่างๆ และทางราชการเห็นเหมาะสม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุบผา  สวัสดิ์ผล  
 
ที่อยู่ 110 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านดงเย็น ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์ศึกษานอกรงเรียน อ.พยัคฆภูมิพิสัย 3,000 บาท มีสมาชิก 32 คน
และสมาชิกในกลุ่มก็ออกหุ้นกันคนละ 100 บาท รวมแล้ว 6,200 บาท และปีต่อมาวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 ได้รับเงินสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค่ายนุ่น
บุคคลที่ติดต่อ
นายยศ  โคเทพ  
 
ที่อยู่ 7 ม. 3 ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการเข้าร่วมประชุมกับ กศน. ถึงผลสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มต่างๆ และแนวทางแก้ไข จึงนำความรู้กลับมาจัดตั้งกลุ่มสห...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>