ข้อมูลทั้งหมด  10    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอำเภอปาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงศักดิ์  คำหอม  
 
ที่อยู่ 76 ม. 2 ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่อ -
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการร่วมกลุ่ม เครือข่าย องค์กร แกนนำดด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนในจ.แม่ฮ่องสอน มีการทบทวนทุนเดิมในพื่นที่ เสนอความต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรธรรมชาติอำเภอปาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายบรรยง  ยาดี  
 
ที่อยู่ 97 ม. 5 ต. เวียงใต้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่อ 58130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอำเภอขุนยวม
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญสุข  เตือนชวัลย์  
 
ที่อยู่ 15/1 ม. 3 ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่อ -
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการร่วมกลุ่ม1 เครือข่าย แกนนำด้านเกษตรกรรมยั่งยืนใน จ.แม่ฮ่องสอน มีการทบทวนทุนเดิมในพื้นที่เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการณ์ปัญหาศักยภาพของพื้นที่และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนามีกลไกการจัดการคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทางเลือกบ้านแม่สุริน
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญสุข  เตือนชวัลย์  
 
ที่อยู่ 15/1 ม. 3 ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่อ 58140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มนาหึกแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำ  ทานา  
 
ที่อยู่ 119 ม. 2 ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่อ 58140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเครือข่ายวัดดอยเกิ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายศราวุธ  วงศ์คำ  
 
ที่อยู่ ม. 8 หมู่บ้าน วัดดอยเกิ้ง ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่อ 58110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านสบหาร
บุคคลที่ติดต่อ
นางพัชนิดา  ปัญญาพรหม  
 
ที่อยู่ 108 ม. 2 ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่อ 58110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ครั้งแรกที่จัดตั้งออมทรัพย์ได้มีการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานเกษตรได้มาให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มให้สมาชิกเข้าใจ
เรื่องการออมเงินสัจจะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทอผ้าคะปวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางเรือน  จันทร์แก้ว  
 
ที่อยู่ 12 ม. 8 ต. แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่อ 58110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าตั้งอยู่เลขที่ 12 วัดคะปวง ม.8 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยได้รับงบประมาณของ
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พลอากาศเอกทวี จุลทรัพย์ สมัยนั้นในโครงการธนาคารวัดกิติวงศ์ โดยมีนายอินควร ดองผ่อง เป็นสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หนองขาวกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายตะบูพอ  ทวิชากรสีทอง  
 
ที่อยู่ 18 ม. 3 ต. ห้วยปูลิง อ. เมือง จ. แม่ฮ่อ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หนองขาวกลาง ตำบล ห้วยปลิง
อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 51 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนบนที่สูงอย่างยั่งยืนบ้านน้ำปลามุง-ไทรงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายโงะโอโป๊ะ  เลายีปา  
 
ที่อยู่ 1/1 ม. 10 ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่อ -
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
จัดตั้งองค์กรเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมช...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>