ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  สารพันธ์  
 
ที่อยู่ 104 ม. 5 ต. น้ำคำ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2534 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาชุมชนมีสมาชิกเริ่มต้น 70 คน จากการ
รวมกลุ่มของแม่บ้าน ได้มีการออมเงินสัจจะทุกเดือน โดยจะเปิดทุกอาทิตย์แรกของเดือน และได้มีส่วนร่วมในงานวันสำคัญของทางราชการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมการเกษตรกรปลอดสารพิษเครือข่ายเปงจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญคุ้ม  ชาวทวีป  
 
ที่อยู่ 167 ม. 13 ต. สวาท อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แยกออกมาจากกลุ่มเกษตรก้าวหน้าเปงจาน ปี 2541 โดยแนวความคิดรวมกันยึดภาคการเกษตรเป็นจุดยืน ซึ่งเกิดมาจากจิตสำนึกของบุคคล
ที่มีความยึดมั่นในการที่จะมาแก้ปัญหาร่วมกันจริง และมีจิตสำนึกที่จะแก้ปัญหาของตนเองจริงๆ จึงได้รวมตัวกันขึ้นจนปัจจุบันองค์กรอยู่ได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมรักธรรมชาติ กลุ่มเกษตรทำนา นาโส่
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อสมหวัง  สีมันตะ  
 
ที่อยู่ 57 ม. 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านนาโส่ ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาดีน้อย หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นางประครอง  เทือกแก้ว  
 
ที่อยู่ 95 ม. 9 ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 วันที่ 1 ตุลาคม ประชุมมีค่าสมัครแรกเข้าคนละ 10 บาท ลงหุ้นคนละ 100 บาท ก็ประคับประคองกันมาจนถึงปัจจุบัน
มีเงินลงทุนอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 57 ม. 2 ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม ชมรมรักษ์ธรรมชาติ     แหล่งที่มา :  กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม ชมรมรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร มีการรวมกลุ่มกันทำโรงส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยา/ถุงหอมการะบูร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 382 / 2 ม. - ต. เขตเทศบาล อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยาง/ถุงหอมการะบูร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 382 / 2 ถ.วิทยอำราค์ ต.เขตเทศบาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตหมอนผ้าห่มสมุนไพร และสิ่งประดิษฐ์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 13/4 ม. - ต. เขตเทศบาล อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผลิตหมอนผ้าห่มสมุนไพร และสิ่งประดิษฐ์ อยู่บ้านเลขที่ 13/4 ถ.วิทยาธำรง ตำบลเขตเทศบาล อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีคุณเนตรทราย
ไชยมะโย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สุขภาพ และพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน วัดท่าลาด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 61 ม. 3 หมู่บ้าน วัดท่าลาด ต. นาโส อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ศูนย์สุขภาพ และพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน วัดท่าลาด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 วัดท่าลาด ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มน้ำยาชีวภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 21 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโพธา ต. โพธิ์โทร อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 35150
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มน้ำยาชีวภาพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 5 บ้านโพธา ตำบลโพธิ์ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีคุณบุญทรัพย์ ลุสำเร็จ เป็นประธา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (น้ำมันสมุนไพร)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3 ม. 3 หมู่บ้าน วัดไผ่ ต. เด็ด อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (น้ำมันสมุนไพร) ตั้งอยู้บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 วัดไผ่ ตำบลเด็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีคุณจริน โครตพงษ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>