ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาดีน้อย หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นางประครอง  เทือกแก้ว  
 
ที่อยู่ 95 ม. 9 ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 วันที่ 1 ตุลาคม ประชุมมีค่าสมัครแรกเข้าคนละ 10 บาท ลงหุ้นคนละ 100 บาท ก็ประคับประคองกันมาจนถึงปัจจุบัน
มีเงินลงทุนอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 57 ม. 2 ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม ชมรมรักษ์ธรรมชาติ     แหล่งที่มา :  กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มโรงสีข้าวกุดชุม ชมรมรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร มีการรวมกลุ่มกันทำโรงส...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยา/ถุงหอมการะบูร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 382 / 2 ม. - ต. เขตเทศบาล อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยาง/ถุงหอมการะบูร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 382 / 2 ถ.วิทยอำราค์ ต.เขตเทศบาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตหมอนผ้าห่มสมุนไพร และสิ่งประดิษฐ์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 13/4 ม. - ต. เขตเทศบาล อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผลิตหมอนผ้าห่มสมุนไพร และสิ่งประดิษฐ์ อยู่บ้านเลขที่ 13/4 ถ.วิทยาธำรง ตำบลเขตเทศบาล อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีคุณเนตรทราย
ไชยมะโย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สุขภาพ และพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน วัดท่าลาด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 61 ม. 3 หมู่บ้าน วัดท่าลาด ต. นาโส อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ศูนย์สุขภาพ และพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน วัดท่าลาด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 3 วัดท่าลาด ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มน้ำยาชีวภาพ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 21 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโพธา ต. โพธิ์โทร อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร 35150
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มน้ำยาชีวภาพ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 5 บ้านโพธา ตำบลโพธิ์ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีคุณบุญทรัพย์ ลุสำเร็จ เป็นประธา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (น้ำมันสมุนไพร)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3 ม. 3 หมู่บ้าน วัดไผ่ ต. เด็ด อ. เมือง จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (น้ำมันสมุนไพร) ตั้งอยู้บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 3 วัดไผ่ ตำบลเด็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีคุณจริน โครตพงษ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรี (แชมพูสมุนไพร)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 151 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านฟ้าท่วน ต. ฟ้าท่วน อ. ค้อวัง จ. ยโสธร 35160
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาสตรี (แชมพูสมุนไพร) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าท่วน ตำบลฟ้าท่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีคุณน้อย แสงคลำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีแม่บ้านฮ่องคำ (น้ำยาซักผ้า)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 41 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านฮ่องคำ ต. น้องแซง อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีแม่บ้านฮ่องคำ (น้ำยาซักผ้า) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 14 บ้านฮ่องคำ ตำบลน้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีคุณเตียวคำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสมุนไพร บ้านส้มผ่อ (พิมเสน และการะบูร)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 2 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านส้มผ่อ ต. ส้มผ่อ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีสมุนไพร บ้านส้มผ่อ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีคุณบุญชม มาศนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>