ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนสินเชื่อชุมชนเครือข่ายชมรม อสม. เมืองยะลา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 68/1 ม. - ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 95000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คณะแกนนำชุมชนเมืองยะลาได้ปรึกษาหารือกันปัญหาและช่องว่างการพัฒนาชุมชนเมืองที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้นอีกทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรยุคใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นายอับดุลเราะมัน  กาแบ  
 
ที่อยู่ 2/1 ม. - ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 95000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การทำงานของเกษตรกรที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะทำงานเป็นรายบุคคล กล่าวคือต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่มีโอกาสมามีส่วนร่วมจึงทำให้เกษตรกรขาดความรู้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุมา  อาลี  
 
ที่อยู่ 22/2 ม. 4 ต. ตาเนาะปูเต๊ะ อ. บันนังสตา จ. ยะลา 95130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นวันจัดตั้งกลุ่มในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวกับการออมทรัพย์และการปล่อยสินเชื่อและยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตกรรมปีมอสโซ่
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 84 ม. 4 ต. กาบัง อ. กาบัง จ. ยะลา 95120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากความตั้งใจที่จะผลิตงานหัตถกรรมไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมาจากความคิดของคน 2 คนคือ อดินันต์ กาซอ และนาเซอรี นือเร็ง โดยทั้งสองคนเอาชื่อเล่นมาเป็นชื่อกลุ่มคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตรคีรีบูรวัฒนาจำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายอับดุลเลาะ  กานิเซ็ง  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ยะต๊ะ อ. รามัน จ. ยะลา 95140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หน่วยงานสหกรณ์อำเภอรามันแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์อำเภอได้จัดสรรงบประมาณขุดสระน้ำบ่อเลี้ยงปลาให้กลุ่ม 10 บ่อรวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาดุกและให้กลุ่มจัดสัจจะออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตไม้กวาด ม.6บ้านกาสังใน
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุไร  ทองขาว  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. ตาเนาะปูเต๊ะ อ. บันนังสตา จ. ยะลา 95130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในบ้านกาสังใน ม. 6 ราษฏรในหมู่บ้านได้มีการทำไม้กวาดพื้นมานานแล้ว แต่ในลักษณะต่างคนต่างทำ และมีวัตถุดิบในการผลิตในพื้นที่มากพอ จึงมีความคิดที่จะรวมตัวจัดตั้งกลุ่มผลิตไม้กวาด ม.6 บ้านกาสังในขึ้นในเดือนเมษายน 2546 โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านบุรินทร์
บุคคลที่ติดต่อ
นางศมาภรณ์  รอดผล  
 
ที่อยู่ 18 ม. 2 ต. ลิดล อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 95160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อก่อนประชาชนในม.2บ้านบุ๊เป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับการพัฒนาและไม่มีความรับผิดชอบจึงคิดว่าต้องทำอย่างไรให้เขารักความสามัคคีเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มทำโครงการของบประมาณได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางเจ๊ะรอกาเยาะ  ตาบาฮา  
 
ที่อยู่ - ม. 7 หมู่บ้าน บ้านดาแป๊ะฮูลู ต. เบตง อ. เบตง จ. ยะลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาโวยชิแน
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิเดาะ  อิแตแล  
 
ที่อยู่ 67/1 ม. 2 ต. นาโวยชิแน อ. ยะหา จ. ยะลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านคลองทรายโน
บุคคลที่ติดต่อ
นส.อารีย์  แสวงดี  
 
ที่อยู่ 71 ม. 5 ต. ยุโป อ. เมือง จ. ยะลา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านคลองทรายโน ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 130 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>