ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางญวน  ประชาชิตร  
 
ที่อยู่ 4 ม. 5 ต. ขามเบี้ย อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ 45230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. หนองขาม อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ 45160
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตำบลหนองขาม ตำบลหนองหมื่นถ่าน ตำบลอาจสามารถ และตำบลโพธิ์เมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ประมาณ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีรยุทธ  สุวัฒน์  
 
ที่อยู่ 17 ม. 5 ต. หนองแคน อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ 45190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คณะกรรมการหมู่บ้านสำราญ ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการบริหารด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนาคน
ใช้เงินอย่างมีระเบียบ เพื่อปลูกผัง และส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการดำรงชีวิตของตนเองอย่างปลอดภัย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมร  อาจเชียงตุง  
 
ที่อยู่ 33 ม. 5 ต. เขวาทุ่ง อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ 45170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นตามคำแนะนำพัฒนาชุมชน เพื่อเกิดการรวมกลุ่ม ความสามัคคี ประชาชน ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเสริมหลักฤดูเก็บเกี่ยว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านบ้านช้างเผือก
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิมพ์  เมืองหนองหว้า  
 
ที่อยู่ 58 ม. 3 ต. ช้างเผือก อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ 45130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2529 ชาวบ้านช้างเผือกได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้น มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 25 คน ทางราชการโดยการ
นำของเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ได้ทำโครงการปลูกพืชฤดูแล้งหลังฤดูเก็บเกี่ยว ต่อมาได้ขยาย และรับสมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อปี 2540 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุเพ็ญนี  อาระสา  
 
ที่อยู่ 322 ม. 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านคุ้มใต้ ต. หัวช้าง อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ 45180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรคุ้มใต้ หมู่ที่ 1 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร์พิมาย จ.ร้อยเอ็ด เข้าอบรมที่หอประชุมอำเภอจตุรพักตรพิมาน
วันที่ 10 มี.ค. 2535 ได้รับความรู้ไปเผยแพร่ให้ชาวบ้าน รู้ว่าไปอบรมมาแล้ว และร่วมกันลงหุ้นคนละ 1 หุ้นๆ ละ 100 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกร
บุคคลที่ติดต่อ
นางเต็มใจ  สมเพ็ชร  
 
ที่อยู่ 174 ม. 14 ต. ดงแดง อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ 45180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ. 2540 ม.14 ได้แยกตัวออกมาจากม.1 จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้น โดยทางเกษตรอำเภอได้มาทำการชี้แนะ
ให้มีการออมทรัพย์ขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีตัดเย็บเศษผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพรรณ  โยธวารี  
 
ที่อยู่ 15 ม. 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านดงแดง ต. ดงแดง อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ 45180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากเวลาว่างจากการทำนาแล้ว จำนวนแม่บ้านซึ่งว่างงานก็ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการหางานอดิเรกมาเสริมรายได้
จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นจัดตั้งประธานผู้ประสานงานขึ้นมา แล้วจึงหางานง่ายๆ ในชุมชนมาทำ แล้วก็เริ่มจัดทำงานขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเป้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำคา  ประทุมมาตย์  
 
ที่อยู่ 22 ม. 7 ต. หนองขาม อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ 45160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ.พนมไพร
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมัย  มูลคำ  
 
ที่อยู่ 49 ม. 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองบัวใ ต. โคกสว่าง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ 45140
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพหลักคือ ทำนา และต่างคนต่างอยู่
จึงเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>