ข้อมูลทั้งหมด  17    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าผาระแงงและสมุนไพร
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิลัย  ไชยศิลา  
 
ที่อยู่ 199 ม. 4 ต. นาคู อ. กิ่งอำเภอนาคู จ. กาฬสิน 46160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่เดิมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่ฝึกทหารเสรีไทย และสถานที่แห่งนี้มีสิ่งของสำคัญหลายอย่าง เช่น มีน้ำตกที่สวยงาม มีสะพานหินจากธรรมชาติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนศิวิไร
บุคคลที่ติดต่อ
เพ็ญไทย  เพ็ญริสบ  
 
ที่อยู่ 33 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านโนนศิวิไล ต. กุุดสินคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสิน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจนแลน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประวัติ  วิชัยโย  
 
ที่อยู่ 71 ม. 7 ต. แจนแลน อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสิน 46110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแจนแลน เป็นกลุ่มออมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อ 2 ก.พ. 2535 นายจรูญ บุญอาสา เป็นผู้ก่อตั้ง มีสมาชิกแรกตั้ง
จำนวน 8 คน ชาย 6 คน หญิง 2 คน เงินสะสมก่อตั้ง 560 บาท ปัจจุบันเป็นสมาชิกประเภทสมทบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนศิวิไล
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพ็ญไทย  เพ็ญธิสาร  
 
ที่อยู่ 33 ม. 11 ต. กุดสิมคุ้มใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสิน 46160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนศิวิไล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2533 โดยการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาวง เป็นผู้ปลุกกระแสความคิด
โดยมีนายทศวงศ์ เพ็ญธิสาร เป็นที่ปรึกษาในการตั้งกลุ่มครั้งแรกมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน พ.ศ. 2540 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านกุดหว้า ตามแนวพระราชดำริ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมาน  แสงชมภู  
 
ที่อยู่ 87 ม. 8 ต. กุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสิน 46110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ ได้ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 มิย. 2541 มีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน 35 คน มีเงินทุน 3,500 บาท
เปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน เพื่อรองรับโครงการช่วยเหลือสวัสดิการสังคมเมนู 5 คน ถึงปัจจุบันมีสมาชิก 1,814 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเพาะเห็ด
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาญชัย  กลมสินธุ์  
 
ที่อยู่ 9 ม. 10 ต. ร่องคำ อ. ร่องคำ จ. กาฬสิน 46210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากเกษตรในชุมชนมักจะว่างงานหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บางครอบครัวต้องเร่ร่อนหางานทำที่ต่างจังหวัดเดินทาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ อ.เมืองกาฬสินธุ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางดาวัลย์  เนื่องชมภู  
 
ที่อยู่ 144 ม. 4 ต. ลำพาน อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสิน 46000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2528พระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน แนวทางแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตกร การจัดให้มีระบบเงิหมุนเวียนในลักษณะการจัดตั้งศูนย์สาธิตบริหารการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของราษฎร์ในรูปแบบของธนาคารหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านนามนพัฒนา ม.11
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมจิตร  กั้วนามน  
 
ที่อยู่ 77 ม. 11 ต. นามน อ. นามน จ. กาฬสิน 46230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปแนวทางการปก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกรควรได้มีการจัดระบบเงินทุนหมุนเวียนขั้นในลักษณะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนศรีสวัสดิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  ไชยนาเวียง  
 
ที่อยู่ 83 ม. 7 ต. ยอดแกง อ. นามน จ. กาฬสิน 46230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากเมื่อ 2 ส.ค.2528 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินเกษตรกร ควรให้มีการจัดตั้งระบบเงินทุนหมุนเวียนขึ้นในลักษณะศูนย์การเงิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพรรณทิพย์  ประทุมทา  
 
ที่อยู่ 125/1 ม. 5 ต. กุดค้าว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสิน 46110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะการกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการเป็น เจ้าของคลื่นความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 20 % จึงกลายเป็นมิติใหม่ทางสังคมไทยเพื่อเป็นการแสดงถึงสิทธิของชุมชนมีเสรีภาพในการใช้สื่อเป็นการกระจายอำนาจในการสื่อสารของชุมชนให้โอกาสชุมชนในการบริหารจัดการสื่อร่วมกันเป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเทียมกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>