ข้อมูลทั้งหมด  18    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านพังราด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรินทร์  เชื้อพลบ  
 
ที่อยู่ 185 ม. 4 ต. พังราด อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังราด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยการจัดตั้งของพัฒนกรอำเภอแกลง คุณจิรพงษ์ ทองไชย
สมัยนั้นท่านเป็นพัฒนกรอยู่ตำบลคลองปูน และได้รู้จักกับคุณสุรินทร์ เพราะตอนนั้นคุณจิรพงษ์ ได้ไปสอน กศน. และคุณสุรินทร์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิดบ้านเนินดินแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเบ็ญจา  สถิตย์กสิกรรม  
 
ที่อยู่ 49/7 ม. 3 ต. สองสลึง อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือการให้ประชาชนรู้จักประหยัดออมเงินแล้ว นำมาสะสมรวมกันเป็นกองทุนในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตช่วยเหลือซี่งกัน และกันในด้านการเงินทุนประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในยามเดือดร้อนจำเป็น โดยการบริหารจัดการของ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  การจัดการไร่นาสวนผสม
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลอศักดิ์  รัตนวิจิตร  
 
ที่อยู่ 20/1 ม. 5 ต. ชากโดน อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พื้นที่ดินทำกินเขต ม.5 มีสภาพเป็นท้องทุ่งนา อดีตส่วนมากชาวบ้านมีอาชีพทำนาปีละครั้ง ไม่ได้ผลข้าวราคาถูก ทำให้ไม่คุ้มการลงทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินไม้หอม
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิจิตร  บรรเทาทุกข์  
 
ที่อยู่ 9 ม. 10 ต. กระแสบน อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากนโยบายของกรมพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสนับสนับ และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมอบสองสลึง
บุคคลที่ติดต่อ
นายมงคล  มลีวงษ์  
 
ที่อยู่ 60 ม. 9 ต. บางบุตร อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 21120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ด้วยการแนะนำ และสนับสนุนของคุณบังอร สว่างแจ้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 บ้านยายร้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนิษฐา  เปาอินทร์  
 
ที่อยู่ 6/1 ถ.บ้านฉาง - ชากหม ม. 5 ต. สำนักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แรกเริ่มพัฒนาชุมชน อ.บ้านฉาง ได้พากลุ่มสตรีไปดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อกลับมากลุ่มได้แนวคิดว่า บ้านเราน่าจะมีธนาคารชาวบ้านบ้าง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  เครือวัลย์  
 
ที่อยู่ 322/2 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านเขากระโดน ต. ชากกระโดน อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  ศูนย์เรียนรูู้มิปัญญา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๓๙๒ บ้านเลขที่ ๓๒๒/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายดำรงศักดิ์  ชุมแสงพันธ์  
 
ที่อยู่ 99 ม. 1 ต. ป่ายุบใน อ. วังจันทร์ จ. ระยอง -
เครือข่าย :  ศูนย์เรียนรูู้มิปัญญา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอกุ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เกิดวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสองพี่น้อง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญธรรม  นันทะวิชัย  
 
ที่อยู่ 11/4 ซ. ผองดี ถ. ทองดี ม. - ต. เชิงเนิน อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกปี 2543 โดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มแรก โดยการชักนำจากคุณพรเทพ เจ้าหน้าที่ พอช. และ ผอ.กอง
การศึกษาเทศบาลนคร ระยองต่อจากนั้น จึงเกิดกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น เช่น กลุ่มแม่บ้านศูนย์ส่งเสริมอาชีพเช่นการทำดอกไม้การเย็บหมวก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านพังราด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรินทร์  เชื้อพลบ  
 
ที่อยู่ 185 ม. 4 ต. พังราด อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพังราด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยการจัดตั้งของพัฒนากรอำเภอแกลง คุณจิรพงษ์ ทองไชย
สมัยนั้นท่านเป็นพัฒนากรอยู่ตำบลคลองปูน และได้รู้จักกับคุณสุรินทร์ เพราะตอนนั้นคุณจิรพงษ์ ได้ไปสอนกศน.และคุณสุรินทร์ได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>