ข้อมูลทั้งหมด  5    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรหนองชีร่วมพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.เพ็ญแข  จันทรภิวัน  
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุร 70120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แม่บ้านเกษตรกรหนองชีร่วมพัฒนาว่างงานจำนวนมาก จึงร่วมทันจัดตั้งกลุ่มกันขึ้น เพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต.บ้านมณีลอย
บุคคลที่ติดต่อ
นายหล้า  สุขวงศ์  
 
ที่อยู่ 29 ม. 7 ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ จ. ราชบุร 70140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านมณีลอยหมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 225 ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพทำนา
ค้าขาย ช่างเฟอร์นิเจอร์ รับจ้าง มีรายได้น้อย ขาดแคลนเงินทุน ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรหนองชีร่วมพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
น.ส.เพ็ญแข  จันทรภิวัน  
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม จ. ราชบุร 70120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แม่บ้านเกษตรกรหนองชีร่วมพัฒนา ว่างงานจำนวนมาก จึงร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น เพื...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต.บ้านมณีลอย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 29 ม. 7 ต. วังมะนาว อ. ปากท่อ จ. ราชบุร 70140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านมณีลอย หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประกอบก้วยสมาชิกจำนวน 225 ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพทำนา
ค้าขาย ช่างเฟอร์นิเจอร์ รับจ้าง มีรายได้น้อย ขาดแคลนเงินทุน ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนหัวกรวด
บุคคลที่ติดต่อ
นายเทิด  ทองรุ่ง  
 
ที่อยู่ 58/1 ม. 2 ต. บางโตนด อ. โพธาราม จ. ราชบุร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนหัวกรวด ตำบลบางโตนด อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 102 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 475 คน หญิง. 250 คน ชาย 225 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>