ข้อมูลทั้งหมด  30    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเยาวชนสามสายร่วมใจรักษ์เมืองปาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดร  อภิรักษ์วงค์  
 
ที่อยู่ 127 ม. 4 ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่มอญน้ำใจร่วมใจรักษ์แจ้ซ้อน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวเตือนใจ  เลียบโลก  
 
ที่อยู่ 127 ม. 4 ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายทรัพยากร จ.ลำปาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชัย  แก้วทอง  
 
ที่อยู่ 694 ม. 4 ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ดอกไม้ประดิษฐ์ ม.7
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองอินทร์  ทิพย์ปลูก  
 
ที่อยู่ 49/3 ม. 7 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเริ่มก่อตั้ง 1 ก.ค. 2532 จากการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง มีการอบรมเกี่ยวกับการทำดอกไม้ประดิษฐ์
จากกระดาษสา มีหลายรูปแบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันกลุ่มได้ทำกาารผลิตดอกไม้ประเภทเล็กนี้เอาไปตกแต่งกล่อง กรอบรูป การ์ด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฉางข้าวบ้านต้นผึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายแก้ว  ประกอบศิลป์  
 
ที่อยู่ 48 ม. 5 ต. ใหม่พัฒนา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มฉางข้าวบ้านต้นผึ้ง เกิดขึ้นตรั้งแรกเรียกว่า โครงการพัฒนาข้าวเกษตรล้าหลังเมื่อปีพ.ศ.2534 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 36 คน
โดยการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอเกาะคา สำหรับปลูกสร้างฉางข้าวประจำหมู่บ้าน 1 หลัง มูลค่า 40,000 บาท เกษตรกรร่วมแรงสมทบ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านน้ำจำ ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญทอง  บุตรโส  
 
ที่อยู่ 67 ม. 1 ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 52110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 48 คน ปี 2545 เพิ่มเป็น 51 คน ออมหุ้นละ 20 บาทต่อหุ้น แต่ปัจจุบันมีสมาชิก
เพิ่มเป็น 92 คน มีเงินออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่พร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นางมี  ใจมาโม๊ะ  
 
ที่อยู่ 39 ม. 5 ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อยากให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีเงินทุนรองรับให้ประชาชนในหมู่บ้านมีเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านฮ่องกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  สิงห์สี  
 
ที่อยู่ 41 ม. 7 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากหมู่บ้านฮ่องกอกเป็นหมู่บ้านเกษตรมีอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน มีประขากรทั้งหมดประมาณ 4,000 คน มีจำนวน 160 หลังคาเรือน
พื้นที่ในหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 8 กม. ดังนั้นทางคณะกรรมการ จึงเห็นความสำคัญของชุมชน และได้จัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านทุ่งฮ้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นางชุ่ม  จานแก้ว  
 
ที่อยู่ 53 ม. 1 ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อพ.ศ. 2537 ได้มีการพัฒนาชุมชนเข้ามาอบรม และเริ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกแรกตั้ง 29 คน มีเงินออมเดือนแรก 1,080 บาท
ปัจจุบันมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านสวนดอกคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเทา  ความรู้  
 
ที่อยู่ 49 ม. 4 ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2542 มีสมาชิก 42 คน มีการลงหุ้น หุ้นละ 30 บาท มีเงินทุนก่อตั้ง 2,340 บาท / เดือน
ให้มีการอบรมพลังแม่บ้านในหมู่บ้านมาระดับตำบล ระดับอำเภอ ให้มีความสามัคคี และประสานงานกัน มีการอนุรักษ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>