ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเงือก
บุคคลที่ติดต่อ
คุณชื่นชม  สุขร่องช้าง  
 
ที่อยู่ 15 ม. 5 ต. แม่แรง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ร่องช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
คุณกัลยา  อิมัง  
 
ที่อยู่ 122 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านร่องช้าง ต. ท่าตุ้ม อ. ป่าซาง จ. ลำพูน -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านสับพระเจ้าแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใบ  ปินไชย  
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 6 ต. ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2533 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอ มาให้คำแนะนำส่งเสริม แนะแนวทางการจัดตั้ง ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน
ไปทำการเกษตร โดยคิดดอกเบี้ยพอสมควร และนำผลกำไรสุทธิจากดอกเบี้ยไปพัฒนาหมู่บ้าน ปันผลให้สมาชิกร่วมกันบริจาค ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ่อโจง
บุคคลที่ติดต่อ
นางจิราภา  ไสยรัตน์  
 
ที่อยู่ 39/1 ม. 1 ต. หนองหนาม อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2539 มีสมาชิก 91 คน และคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน 7 คน เพื่อดูแลในเรื่องการรับเงินออมทรัพย์
ลงบัญชีสมุดเงินฝากกู้ยืมเงิน จ่ายเงินปันผล ทางกลุ่มได้รับการฝึกอบรม การบริหารจัดการโดยสนง.สหกรณ์ภาค 5 ที่แม่ริม แรกเริ่มมี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีแม่บ้านอรัญญาราม ม.2
บุคคลที่ติดต่อ
นางจารุนันท์  ปละอุด  
 
ที่อยู่ 63/1 ม. 2 ต. - อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกรวมตัวกันลงหุ้นๆ ละ 50 บาท มีการออมเงินสัจจะทุกเดือน มีสมาชิกทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์1จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  จินดาหลวง  
 
ที่อยู่ 124 ม. 10 ต. บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน 51130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อปี 2534 เป็นกลุ่มธรรมชาติของชุมชนในหมู่บ้าน โดยแกนนำได้รวมตัวกันจัดตั้งเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความยากจนของชุมชน ที่มีปัญหามาช้านานจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการกลุ่มผู้จัดตั้งจึงได้ประชุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรทำสวน ต.ป่าพลู
บุคคลที่ติดต่อ
นายสอาด  เกตุวงศ์  
 
ที่อยู่ 20 ม. 5 ต. ป่าพลู อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน 51130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เคยเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี 2528 ดำเนินกิจกรรมมาถึงปี 2536 มีผู้ไม่หวังมาก่อกวน และล้มเลิกกลุ่มไปคืนเงินหุ้น
ให้กับสมาชิก เงินสะสมที่เหลือคณะกรรมการนำไปถวายวัดห้วยแทงสมทบการสร้างเมรุ ปี2537 ส่วนสมาชิกที่ยังเห็นความสำคัญ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรกิจกรรมแปรรูปบ้านหนองยวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางนารี  ฉางข้าวคำ  
 
ที่อยู่ 22 ม. 3 ต. หนองยวง อ. กิ่งอำเภอเวียงหนองล่ จ. ลำพูน 51120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มมาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยวง มีจำนวน 30 คน ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าส่งโรงงาน มีรายได้ประจำเดือน
ก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สตรีแม่บ้านป่ารกฟ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางแสงหล้า  อินบุรี  
 
ที่อยู่ 185 ม. 9 ต. น้ำดิบ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2536 มีสมาชิก 93 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 286 คน มีหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,040,735 บาท มีการเก็บเงินสัจจะพร้อม
ดอกเบี้ยทุกวันที่ 2,3 ของเดือน ได้เงินประมาณเดือนละ 58,150 บาท มีคณะกรรมการ 9 คน ต่อวาระการทำงาน 2 ปี มีการประชุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านต้นผึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางนฤมล  เนตรผาบ  
 
ที่อยู่ 71/1 ม. 3 ต. แม่แรง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร(ลำไย) เนื่องจากผลผลิตลำไยออกมามาก และราคาตกต่ำ จึงได้แปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
เพื่อเป็นการถนอมอาหาร และเพิ่มราคา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นผึ้ง เพื่อให้เกิดการประหยัดอดออมในหมู่คณะและ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>