ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิตชุมชนที่เข้มแข็งบ้านวังสะพุง2
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิรัตน์  พิมที  
 
ที่อยู่ 3 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านวังสะพุง ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 42130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ความเป็นมาขององค์กรนั้น ครั้งแรกก็มีการลงหุ้นกันโดยประชุมหรือประชาคมปรึกษาหารือกันพร้อมที่จะทำงานเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวมให้กลุ่มแม่บ้านของเราได้มีประสิทธิภาพในการทำงานเสียสละและเวลาอันมีค่าหลังจากการลงหุ้นเรียบร้อย ก็มีหน่วยงานสำนักงาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพื่อชุมชนบ้านยุ่งไสล์
บุคคลที่ติดต่อ
นางละมัย  ป้องนารา  
 
ที่อยู่ 485 ม. 2 ต. ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ. เลย 42130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในช่วงปี 2519 - 2521 มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองประชาชน - รวมกันแบบธรรมชาติ ปี 2522 - 2530 พัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า เกษตรกรรมทั่วไป และแปรรูปเนื้อสัตว์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาเพิ่มผลผลิตนำเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรชัย  ภูน้ำเย็น  
 
ที่อยู่ 90 ม. 12 หมู่บ้าน บ้านนำเจริญ ต. วังสะพุง อ. วังสะพุง จ. เลย 42130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านประสบปัญหาความยากจนจึงมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน ต่อมาทาง อ.บ.ต.ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือให้มีการกู้ยืมเงิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิยม  ภักดีเขียว  
 
ที่อยู่ 14 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านภูเขาทอง ต. บ้านเพิ่ม อ. ผาขาว จ. เลย 42240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอ/หมู่บ้าน แล้วให้รวมกลุ่มตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปแล้วให้ 25 คน ในหมู่บ้านหาผู้สนใจออมเงินและจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้านเพิ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  หมู่บ้านพลังแผ่นดินบ้านไสตาก
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมคิด  สุธงษา  
 
ที่อยู่ 52 ม. 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านไสตาก ต. ลาดค่าง อ. ภูเรือ จ. เลย 42160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางฝ่ายรัฐจัดตั้งขึ้นมาแต่ไม่ค่อยได้ติดตาม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  badกลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านซำขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางหมวย  ดอนสินเพิ่ม  
 
ที่อยู่ 245 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านซำขาม ต. ผาอินทร์แปลง อ. กิ่งอำเภอเอราวัณ จ. เลย 42220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
245 บ้านซำขาม ม.14 ถ. ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่งอำเภอเอราวัณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิวิช  หุมอาจ  
 
ที่อยู่ 15 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านกกจำปา ต. โป่ง อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากนโยบายของรํฐบาลที่จัดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้น ปี พ.ศ.2544เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรระดับหมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเหล่าใหญ่เครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
นายทัตเทพ  พิมบุตร  
 
ที่อยู่ 151 ม. 2 ต. ปวนพุ อ. กิ่งอำเภอหนองหิน จ. เลย 42190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้ส่งเสริมสนับสนุนในการเลี้ยงโคกระบือ พัฒนาอาชีพเสริมรายได้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ข่าวสารข้อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่3
บุคคลที่ติดต่อ
นางอรอนงค์  มูลทากรม  
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านน้ำแคม ต. น้ำแคม อ. ท่าลี่ จ. เลย 42140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การทอผ้าสมัยก่อนมีแต่ผู้เฒ่าทำกัน ต่อมามีการสืบทอดให้ลูกหลาน และเกิดการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในวันที่ 2 ต.ค.2545 มีการระดมทุนหุ้นละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งสีทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมวล  นามกันยา  
 
ที่อยู่ 1 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านทุ่งสีทอง ต. ปวนพุ อ. กิ่งอำเภอหนองหิน จ. เลย 42190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง และมีการออม ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบสนองนโยาบของรัฐบาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>