ข้อมูลทั้งหมด  20    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจักร  มะโนรัตน์  
 
ที่อยู่ 90 ม. 10 ต. หนองใหญ่ อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีการรวมจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้กลุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. ท่าคล้อ อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนคนจน กลุ่มกรณีปัญหาด้านที่ดินทำกิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรปลูกหม่อน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุกัญญา  ศรีวิพัฒน์  
 
ที่อยู่ 155 ม. 1 ต. กระแชง อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเย็น  เนียมพันธ์  
 
ที่อยู่ 6 ม. 3 ต. ชำ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2537 ได้มีพัฒนากรตำบลชำได้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มใน
หมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคก
บุคคลที่ติดต่อ
นายกันหา  จอมพันธ์  
 
ที่อยู่ 100 ม. 1 ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พัฒนากรประจำตำบล ได้มีโครงการศึกษาดูงานตามกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งกลุ่มแล้วประสพผลสำเร็จกลับมา จึงได้จัดประชุมชี้แนะ
โครงการที่ไปดูมาว่าการออมมีประโยชน์กับตัวเอง และชุมชนอย่างไร จึงชักชวนผู้ที่สนใจจัดตั้งกลุ่มโดยได้รับความอนุเคราะห์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางรำไพ  เนียมกลิ่น  
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 5 ต. ละลาย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีผู้นำชุมชนเป็นพัฒนาชุมชนเป็นผู้นำจัดตั้งองค์กรชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกรผลิต ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีสมาชิก 18 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงไหมบ้านมะลิวัลย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูจันทร์  สารเสนา  
 
ที่อยู่ 441/1 ม. 9 ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ 2537 ได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 68 คน มีเงินอยู่ 9,600 บาท กลุ่มได้กำเนิดกิจกรรม เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านจำนัน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำลี  ทองมั่น  
 
ที่อยู่ 177 ม. 3 ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 ก.พ. 2536 จัดขึ้นครั้งแรกมีสมาชิก 33 คน มีเงินทุน 8,380 บาท สมาชิกฝากสัจจะกับกลุ่มรายละ 10 บาทต่อเดือน
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มทุกปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 9 ตำบลโนนคูณ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพรม  ทองเดือน  
 
ที่อยู่ 2 ม. 9 ต. โนนคูณ อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเ 33190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยการผลักดันของพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย
และธนาคารออมสินอบรมการบริหารจัดการ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  องค์กรพัฒนาสตรีระดับตำบล , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสี  วิเศษหมื่น  
 
ที่อยู่ 77/5 ม. 8 ต. รุ่งระวี อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเ 33130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรพัฒนาสตรีระดับตำบล เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน มีคณะกรรมการ 9 คน ร่วมกันจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
มีสมาชิกเข้าร่วม 25 คน นำเงินมาเป็นทุนเพื่อทำกิจกรรมทอผ้า ต่อมาปี 2539 ได้ทำโครงการของบประมาณจากพัฒนาจังหวัด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>