ข้อมูลทั้งหมด  18    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนหัวป้อม
บุคคลที่ติดต่อ
นางพวงเล็ก  ปานทองมาก  
 
ที่อยู่ 2/83 ม. 1 ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ของการรถไฟ เป็นที่อยู่อาศัย ประมาณ 27 ปี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยไม่ถาวร จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์หมู่ที่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นายดำรัส  นิ่มละออง  
 
ที่อยู่ 49 ม. 9 ต. น้ำขาว อ. จะนะ จ. สงขลา 90130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ครูชบ ยอดแก้ว มาก่อตั้งโดยประชุมประชาชนในหมู่บ้าน ทุกวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายกองทุนสัจจะวันละ 1 บ. เพื่อสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายโมกขศักดิ์  ยอดแก้ว  
 
ที่อยู่ 40 ม. - ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1 เม.ย. 2548 จัดตั้งสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ หลังจากนั้นได้ขยายให้ความรู้ จัดตั้งได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนั่น  วิไลประสงค์  
 
ที่อยู่ 2 ม. 1 ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา 90180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจากนโยบายรัฐที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ ได้ทุนมาดำเนินงานช่วยเหลีอกันจึงได้มีการจดทะเบียนครั้งแรก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเสาธง
บุคคลที่ติดต่อ
นายณรงค์  เขียวคง  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. บ้านขาว อ. ระโนด จ. สงขลา 90140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สมาชิกรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อต่อต้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกะลามะพร้าวปาดังเบซาร์
บุคคลที่ติดต่อ
วรรณวิสา  มโนเพชร / พิพัฒน์ มโนเพชร  
 
ที่อยู่ 100 ม. 6 ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนร้านค้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายหลงหมัน  จิตรตรง  
 
ที่อยู่ - ม. 8 หมู่บ้าน บ้านนะโล้ ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกกล้วย
บุคคลที่ติดต่อ
นางเปียน  จินดาวงศ์  
 
ที่อยู่ 48 ม. 9 ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรบ้านหูแร่
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำไพ  ศรีระสันต์  
 
ที่อยู่ 50/2 ม. 3 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหนังตะลุง ( กลุ่มศิลปินศรีวิชัย)
บุคคลที่ติดต่อ
นางหวง  ศรีทวีกูล  
 
ที่อยู่ 85 ม. 7 ต. รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ. สงขลา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>