ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชัยมงคล
บุคคลที่ติดต่อ
นายประพันธ์  จิตคำ  
 
ที่อยู่ - ม. 19 ต. คลองน้ำไหล อ. คลองลาน จ. กำแพงเ 62180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชัยมงคล เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิตบ้านคลองน้ำไหล หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองสมบูรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนิท  สุขโขมุด  
 
ที่อยู่ 142 ม. 5 ต. โป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเ 62180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากสมาชิกในหมู่บ้านมีการรวมตัวกันในรูปเงินสัจจะออมทรัพย์รายเดือน ตั้งแต่ปี 2540 โดยพัฒนาชุมชน อำเภอคลอง ให้การเสนอแนะ
ตลอดจนอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มและบริหารจัดการ แรกเริ่มมีสมาชิก 73 ราย มีเงินออมรายละ 10 ต่อเดือน เท่ากับ 730 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองปากดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  บดีรัฐ  
 
ที่อยู่ 30/13 ม. 1 ต. หนองหลวง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเ 62170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ จัดตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 โดยการริเริ่มของผู้ใหญ่ปิ่นมาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สหกรณ์ตำบลเขาคีรัส
บุคคลที่ติดต่อ
นายดอกธูป  บดีรัฐ  
 
ที่อยู่ 2 ม. 6 ต. เขาคีริส อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเ 62110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สมาชิกในกลุ่มตำบลเขาคีรัส ร่วมกันฝากเงินออมทรัพย์สัจจะ ในกลุ่มของสมาชิกจำนวน 117 ราย จำนวน 235,170 บาท โดยสมาชิกมี
เงินฝากคนละ 2,010...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงกระทิง
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนัส  จูน้อย  
 
ที่อยู่ 79 ม. 4 ต. ประชาสุขสันต์ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเ 62170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงกระทิง เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านดงกระทิง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2543 โดยการจัดการประชุมร่วมกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านประชาสุขสันต์
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวจี  โคตรตาแสง  
 
ที่อยู่ 202/1 ม. 3 ต. ประชาสุขสันต์ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเ 62170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2533 ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นโดยมีนางสุภาพ หมื่นคำยอง เป็นประธานกลุ่มมีสมาชิก 150 คน ต่อมาเมื่อปี 2543
นางสุภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีสหกรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  โพธิ์สิน  
 
ที่อยู่ 100 ม. 13 ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มแม่บ้านได้จัดตั้งกลุ่มสตรีพัฒนาในหมู่บ้านสามัคคีธรรม เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลปางมะค่า
โดยมีสมาชิกจำนวน 70 คน สมาชิกได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจำนวนคน ได้ทำการจัดกลุ่มส่งเสริมอาชีพเจียระไนพลอย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง
บุคคลที่ติดต่อ
นางดี  จันทร์ภิรมณ์  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 1 ต. วังบัว อ. คลองขลุง จ. กำแพงเ 62120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ รัฐได้จัดให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง จัดอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มองค์กรต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชัยมงคล
บุคคลที่ติดต่อ
นายประพันธ์  จิตคำ  
 
ที่อยู่ - ม. 19 ต. คลองน้ำไหล อ. คลองลาน จ. กำแพงเ 62180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชัยมงคล เดิมชื่อกลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิตบ้านคลองน้ำไหล หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองสมบูรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนิท  สุขโขมุด  
 
ที่อยู่ 142 ม. 5 ต. โป่งน้ำร้อน อ. คลองลาน จ. กำแพงเ 62180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากสมาชิกในหมู่บ้าน มีการรวมตัวกันในรูปเงินสัจจะออมทรัพย์รายเดือน ตั้งแต่ปี 2540 โดยพัฒนาชุมชน อำเภอคลอง ให้การเสนอ
แนะตลอดจนอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่ม และบริหารจัดการ แรกเริ่มมีสมาชิก 73 ราย มีเงินออมร้อยละ 10 ต่อเดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>