ข้อมูลทั้งหมด  12    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแพทย์แผนไทย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  พงศ์นุรักษ์  
 
ที่อยู่ 62 ม. 5 ต. อุใดเจริญ อ. ควนกาหลง จ. สตูล 91130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้ดำเนินการจัดตั้ง โดยรวมกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องแพทย์แผนไทย หรือยาแผนโบราณ จำนวน 15 คน จัดการเสาะหา พืช ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรร่วมกันปลูกและช่วยดูแลรักษาจนเป็นแปลงสมุนไพรขนาดเล็ก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่ม อสม. ท่าแพ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบ่าว  มาวาหาม  
 
ที่อยู่ 8 ม. 1 ต. สาคร อ. ท่าแพ จ. สตูล 91150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากบ้านทุ่งริ้น ม.1 ต. สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เป็นพื้นที่รอบหมู่บ้านเขตป่าชายเลนและลำคลองและทะเล อาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดสตูล
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 190/4 ม. 11 ต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล 91000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการที่สมาชิกในชุมชนได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ แต่การทำกิจกรรมเฉพาะในกลุ่มออมทรัพย์เพียงกลุ่มเดียว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเติม  กาญจนรังษี  
 
ที่อยู่ 68 ม. 8 ต. ทุ่งนุ้ย อ. ควนกาหลง จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านสะพานเคียน ( กาแฟโบราณ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางยม  ดาเตวินทร์  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ศาลาทำการ 2 ต. ควนโดน อ. ควนโดน จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุษา  หลงงัน  
 
ที่อยู่ 25/1 ม. 11 ต. ทุ่งนุ้ย อ. ควนกาหลง จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบ้านปาล์ม 7 ( ทำไม้กวาด )
บุคคลที่ติดต่อ
นายมะแอ  แจ๊ะฮาซาน  
 
ที่อยู่ 125 ม. 7 ต. นิคมพัฒนา อ. กิ่งอำเภอมะนัง จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านห้วยกาหมิง ( ข้าวเกรียบ )
บุคคลที่ติดต่อ
นางฮอเดี๊ยง  หมากพิระ ( เหรัญญิก )  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ศาลาทำการ 3 ต. ทุ่งนุ้ย อ. ดอนกาหลง จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านโคกเกตรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายอิบรอเหม  อาดำ  
 
ที่อยู่ 124 ม. 3 ต. เกตรี อ. เมือง จ. สตูล -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านโคกเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 259 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัว  มากแก้ว  
 
ที่อยู่ 144 ม. 1 ต. ป่าแก่บ่อหิน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>