ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวัดเชิงเขา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 55/2 ม. - ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุร 18000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมก่อนการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ นายสะอาด ตรุษสงไข อดีตประธานกลุ่มออมทรัพย์ได้ไปดูงานญาติที่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เมื่อได้ไปดูและเห็นว่าดีน่าจะมีประโยชน์กับคนในชุมชนจึงได้คิดกลับมาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นโดยมีสมาชิกแรกเริ่มประมาณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนป่าสัก
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 12 ม. - ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุร 18000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชุมชนป่าสักได้เรียนรู้กับเครือข่ายออมทรัพย์ชุมชนเมืองในการร่วมกิจกรรมของเครือข่ายและได้รับความอนุเคราะห์ของเครือข่ายจัดวิทยากรมาให้ความรู้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนมะโจ้ก
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองหล่อ  เอี่ยมคำจันทร์  
 
ที่อยู่ 18/2 ม. 10 ต. หนองจิก อ. หนองแค จ. สระบุร 18230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นหมู่บ้านที่ยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำนา และรับจ้าง จึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลม่วงงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางนารี  ไทยศิริ  
 
ที่อยู่ 15/1 ม. 8 ต. ม่วงงาม อ. เสาไห้ จ. สระบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนมะโจ้ก
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองหล่อ  เอี่ยมคำจันทร์  
 
ที่อยู่ 18/2 ม. 10 ต. หนองจิก อ. หนองแค จ. สระบุร 18230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นหมู่บ้านที่ยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำนา และรับจ้างจึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโป่งมะนาว ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  เขียวสมอ  
 
ที่อยู่ 174/1 ม. 4 ต. ซับสนุ่น อ. มวกเหล็ก จ. สระบุร 18220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์ครก
บุคคลที่ติดต่อ
ผู้ใหญ่บุญช่วย  ชะมังกูล  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. ปากข้าวสาร อ. อ.เมือง จ. สระบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแก้งพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสายทอง  ศิลป์ประเสริฐ  
 
ที่อยู่ 22/2 ม. 4 ต. บ้านแก้ง อ. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสานโคกค่าพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสายหยุด  เที่ยงดี  
 
ที่อยู่ 19 ม. 2 ต. เมืองเก่า อ. เสาไห้ จ. สระบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมเฉลิมพระเกียรติ ( ศูนย์ทอผ้าต้นตาล)
บุคคลที่ติดต่อ
คุณพยอม  สุขเกษม  
 
ที่อยู่ - ม. 3 หมู่บ้าน บ้านต้นตาล ต. ต้นตาล อ. เสาไห้ จ. สระบุร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>