ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สะสมทรัพย์พัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชาว์  เชาว์สุวรรณวิไล  
 
ที่อยู่ 42 ม. 2 ต. ปากพระ อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทั 64000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ด้วยเหตุ และผลการจัดกลุ่มขึ้น เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ในปีพ.ศ.2540 และวิกฤติประสบภัยน้ำท่วมขังนานๆ หน้าแล้งขาดแคลนน้ำ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตรุนแรงมาก และทวีคุณเรื่อยๆ ที่ผ่านมา ความยากจน ลำบากการประกอบอาชีพที่ด้านความเป็นอยู่รอดที่ควรเป็นได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองมะพลับ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญยืน  สารบุญมา  
 
ที่อยู่ 38/2 ม. 8 ต. คลองมะพลับ อ. ศรีนคร จ. สุโขทั 64180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 สมาชิกแรกตั้ง 45 ราย เงินสัจจะ 560 บาท ปัจจุบันสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางขวัญเรือน  บานแย้ม  
 
ที่อยู่ 85 ม. 6 ต. - อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รวมกลุ่มโดยมีสมาชิกในหมู่บ้านครั้งแรก 18 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มคน แบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสม โดยมีมติให้ฝากเงิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่13
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกษม  บำเพ็ญ  
 
ที่อยู่ 7 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านศรีสังวร ต. ป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านศรีสังวร แยกมาจากหมู่ 5 ตำบลป่ากุมเกาะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 จึงสร้างชุมชนในหมู่บ้านกันมาด้วยความเรียบง่าย
โดย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคุ้งยาง หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นายอนุชา  สุทธานุกูล  
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 1 ต. ป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกจำนวน 60 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนในท้องถิ่น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อผลิตหมู่1 ต.ทุ่งเสลี่ยม
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญปลื้ม  หาญณรงค์  
 
ที่อยู่ 138/2 ม. 1 ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทั 64150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อ.ทุ่งเสลี่ยม มีกลุ่มอมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้าน จะมีการทำงาน กฎ ระเบียบในการปฎิบัติไม่เหมือนกัน จึงได้มีการประชุมจัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มรำชาวนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณีต  รอดสิน  
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 1 ต. กกแรต อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทั 64170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งในปี 2519 (จากการอบรมลูกเสือชาวบ้านของตำบลกกแรต) ในสมัยนั้นสมาชิกผู้เข้าอบรมมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตำบล
รวมกันเป็นลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 11 ของอำเภอกงไกรลาศ สมาชิกของกลุ่มจึงมีหลายตำบล คนกลุ่มแรกที่ก่อตั้งนางปราณีต คงไกรลาศ (เดิม) ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคุ้งยาง หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 1 ต. ป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกจำนวน 60 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อผลิตหมู่1 ต.ทุ่งเสลี่ยม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 138/2 ม. 1 ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทั 64150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อ.ทุ่งเสลี่ยม มีกลุ่มอมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้านจะมีการทำงาน กฎ ระเบียบในการปฎิบัติไม่เหมือนกัน จึงได้มีการประชุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  รำชาวนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณีต  รอดสิน  
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 1 ต. กกแรต อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทั 64170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งในปี 2519 (จากการอบรมลูกเสือชาวบ้านของตำบลกกแรต) ในสมัยนั้นสมาชิกผู้เข้าอบรมมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตำบล
รวมกันเป็นลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่11 ของอำเภอกงไกรลาศ สมาชิกของกลุ่ม จึงมีหลายตำบลคนกลุ่มแรกที่ก่อตั้งนางปราณีต คงไกรลาศ (เดิม) ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>