ข้อมูลทั้งหมด  15    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสามหน่อ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 61 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านสามหน่อ ต. โคกโคเฒ่า อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณ 72000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการให้ความรู้และรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 32 คน ในวันที่ 1 พ.ย. 2541 เป็นปีที่จัดตั้งกลุ่มฯ โดยส่งเงินสัจจะเป็นประจำทุกเดือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านลำบัว ต. จรเข้ใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 67 ม. 3 ต. จรเข้ใหญ่ อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณ 72150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อประชาชนแม่บ้าน ได้มีรายได้เพิ่มเพื่อช่วยเหลือครอบครัว จึงรวมกลุ่มแม่บ้านกู้เงินองค์การบริหารส่วนตำบล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโพธิ์ตะวันออก หมู่ 3
บุคคลที่ติดต่อ
นายเอื้อน  อ่วมสุข  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณ 72000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อให้สมาชิกทุกคนจะรู้จักฝากเงิานไว้กับหมู่บ้านของตนเอง และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อยามจำเป็น และต้องการให...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนกลาง ม. 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 73/2 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ต. ไผ่ขวาง อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณ 72000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางพัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยงจัดตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้สูงอายุ อ. ด่านช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเพียว  ทวีสุวรรณไกร  
 
ที่อยู่ 277 ม. 5 ต. หนองมะค่าโมง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณ 72180
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับฝ่ายปกครอง มีนโยบายให้ชุมชนจัดตั้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  เที่ยงธรรม  
 
ที่อยู่ 24 ม. 13 ต. จระเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสมและเครือข่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญช่วย  ครอมไขสง  
 
ที่อยู่ - ม. 9 หมู่บ้าน บ้านทุ่งแสม ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรางทองเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสาธน์  โสมะนันท์  
 
ที่อยู่ 117 ม. 10 ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณ 72150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรางทองเหนือได้จัดตั้งขึ้นมาโดยได้รับคำแนะนำจากพัฒนาการอำเภอ ให้มาจัดการจัดรูปแบบของการออมทรัพย์สัจจะในตำบลวัดดาว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายสิ่งทอเพื่อการพึ่งตนเอง กลุ่มสตรีกะเหรี่ยง
บุคคลที่ติดต่อ
นางมัจจา  ปัญญา  
 
ที่อยู่ 160 ม. 6 ต. วังยาว อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณ 72180
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มด้วยกลุ่มสตรีทอผ้าห้วยหินคำ ได้ทำการผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เพื่อจำหน่าย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ซื้อ ประกอบกับกลุ่มสตรีจากหมู่บ้านใกล้เคียงต่างให้ความสนใจและอยากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกลุ่มสตรีบ้านห้วยหินคำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางมัจจา  ปัญญา  
 
ที่อยู่ 19 ม. 4 ต. ดอนตาล อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณ 72000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
รวมตัวกันขึ้นจากสมาชิกที่ถูกขูดร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>