ข้อมูลทั้งหมด  16    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนสวัสดิการเพื่อการจัดการทางสังคมตำบลคันธุลี
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัตน์  แพชนะ  
 
ที่อยู่ 54 ม. 9 ต. คันธุลี อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎ 84170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สืบเนื่องจากจัดทำโครงการการเรียนรู้จัดทำแผนแม่บทชุมชน ของอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านค้อกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
ร.ต.ต.อารีย์  วงศ์รอด  
 
ที่อยู่ 11/20 ม. - ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎ 84130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อต้นปี 2543 มีการร่วมกลุ่มชุมชนจัดตั้งกลุ่มชุมชนจัดตั้งออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวชุมชนเห็นชอบจึงตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชื่อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนตำบลประสงค์แผนแม่บท
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุดใจ  เต็กหลี  
 
ที่อยู่ 126 ม. 2 ต. ประสงค์ อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎ 84170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปลายปี 2544 ได้ประชุมภาคีและประชาชนผู้นำองค์กร ทั้งอำเภอท่าชนะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เปิดประชุมโดยมีผู้ใหญ่โกเมศ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโพธิ์ ม.5 ต.หนองไทร
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจวบ  ทองตำลึง  
 
ที่อยู่ 22/1 ม. 5 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎ 84130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมเงินไปใช้จ่ายในครัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจจักรยานยนต์ดอนสัก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัช  ใสชื่น  
 
ที่อยู่ 145/1 ม. 5 ต. ดอนสัก อ. ดอนสัก จ. สุราษฎ 84220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมใจจักรยานยนต์ดอนสักเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจฯสมาชิกกว่า 90% เป็นผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (บ้านน้ำราด)
บุคคลที่ติดต่อ
นายธนโชติ  บุญประเสริฐ  
 
ที่อยู่ 141/1 ม. 4 ต. บ้านทำเนียบ อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎ 84180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการจัดตั้งกลุ่มตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ในปีแรกมีสมาชิก 198 คน ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 254...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย/กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านสหกรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางทรงศรี  เชื้อโพล้ง  
 
ที่อยู่ 68 ม. 4 ต. กรูด อ. พุนพิน จ. สุราษฎ 84130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากปัญหาเศรษฐกิจของชาติ จึงจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายไทยพุทธ-มุสลิมสหมิตร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 157/9 ม. 5 ต. ท่าทองใหม่ อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎ 80000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มรวมตัวเครือข่าย ปี 2541 มีสมาชิก 11 ชุมชน มีการพัฒนาองค์กรจนได้รับการสนับสนุน โครงการสวัสดิการผู้ยากไร้มีสมาชิก 6 ชุมชน ต่อมาปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายกองทุนชุมชนบ้านทำเนียบ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ องค์การบริหารส่ว ม. 1 ต. บ้านทำเนียบ อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎ 84180
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นกรรมการตัวจริงกลุ่มออมทรัพย์,และกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในตำบล ที่ประสบปัญหาและมีการปรึกษาหรือจนในที่สุดก็มีแนวคิดที่จะ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพนม
บุคคลที่ติดต่อ
นายไสว  อินทชาติ  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. พังกาญจน์ อ. พนม จ. สุราษฎ 84250
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โรงพยาบาลพนมได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลพังกาจน์ และตำบลใกล้เคียง เห็นความสำคัญ ของการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>