ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์ผู้เลี้ยงไก่บ้านหนองเหล็ก
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุเทียบ  ราชบันติ๊บ  
 
ที่อยู่ 97 ม. 3 ต. ลุ่มระวี อ. จอมพระ จ. สุรินท 32180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มสตรี(กลุ่มแม่บ้านในปี พ.ศ. 2537 - 2538 ยังมีความเข้มแข็งเท่าที่ควร แม่บ้านส่วนหนึ่ง จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มย่อยๆ ขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนออมทรัพย์บ้านหนองไฮ
บุคคลที่ติดต่อ
นายพูน  เสาทอง  
 
ที่อยู่ 78/1 ม. 14 ต. หนองขวาว อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินท 32110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ของบ้านหนองไฮ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2541 โดยมีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้มาแนะนำให้จัดตั้งเพื่อเให้สมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์การผลิตบ้านโคกขลา ม.15
บุคคลที่ติดต่อ
นางสิงหา  พวกพลดี  
 
ที่อยู่ 103 ม. 15 ต. จารพัต อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินท 32110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกในชุมชนแรกๆ มีความยากจน อบพยพแรงงานไปรับจ้างต่างถิ่น ปล่อยให้เด็กอยู่กับคนชราเป็นอย่างนี้มานานก็มีพัฒนา
ชุมชนอำเภอมาให้คำแนะนำ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะจัดตั้งกลุ่มองค์กรขึ้นมา โดยการเลือกกรรมการขึ้นมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแก ม.10
บุคคลที่ติดต่อ
นางนางน้อย  คุณนาม  
 
ที่อยู่ 6/1 ม. 10 ต. - อ. รัตนบุรี จ. สุรินท 32130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางกลุ่มได้เรียกชาวบ้านมาทำประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องการออม เงินฝากเพื่อสะสมไว้เป็นกลุ่มเพื่อที่เราจะได้นำเงินไปประกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายลำดวน  นาคนวล  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. ขอนแตก อ. สังขะ จ. สุรินท 32150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกปรือจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 โดยมีพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านโคกปรือ
ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 60 คน และในปีเดียวกันก็ได้มีกิจกรรมยุ้งฉาง ซึ่งได้มีงบประมาณมาสร้างยุ้งฉางให้ ตามพระราชดำริของในหลวง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสำราช ทองเอี่ยม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำราช  ทองเอี่ยม  
 
ที่อยู่ 82 ม. 12 ต. ทมอ อ. .ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

แรงจูงใจที่ทำให้เข้าร่วม ได้มองเห็นภาพต่างๆ เมื่อมีการวิเคราะห์แปลง ก่อนที่จะทำโครงการและมองต่อไปข้างหน้าว่า อนาคตถ้าเราไม่พึ่งตนเอง อาจไปไม่รอด ต้องมีการทำเกษตรแบบยั่งยืน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายพีรพงษ์ สุนทรดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายพีรพงษ์  สุนทรดี  
 
ที่อยู่ 76/1 ม. 12 ต. .ทมอ อ. ทมอ จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ

เดิมครอบครัวนายพีรพงษ์ มีการทำนาเพียงอย่างเดียว ส่วนบริเวณบ้านมีโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ไก่ หลังบ้านมีไม้ผลหลากหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายรื่น เสาะโชค
บุคคลที่ติดต่อ
นายรื่น  เสาะโชค  
 
ที่อยู่ 80 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ก่อนเข้าโครงการครอบครัวนายรื่น บริเวณบ้าน มีการปลูกไม้ผลรอบๆ เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงวัวอยู่ด้านหน้าบ้าน สำหรับพื้นที่ทำนาก็มีการทำนาก็มีการใช้ปุ๋ยเคมี ระบบการผลิตในแปลงเกษตร ยังไม่มีการทำกิจกรรมใดๆ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประสิทธิ์ โคตรโสภา
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  โคตรโสภา  
 
ที่อยู่ 40 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายประสิทธิ์ มีการทำเกษตรแบบเคมี แล้วยังมีการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ลงในแปลงนาทุกๆปี บริเวณรอบๆบ้านมีฟางข้าว ไว้ให้วัวควายกิน มีการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว อ้อย กระท้อน มัน ฯลฯ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายผยอง ดวงลายทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายผยอง  ดวงลายทอง  
 
ที่อยู่ 20/1 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายผยอง มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีการทำนาแบบเชิงเดี่ยว ในบริเวณบ้านก็ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>