ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  จันดาพี  
 
ที่อยู่ 171 ม. 10 ต. กุดบง อ. โพนพิสัย จ. หนองคา 43120
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในแต่ละหมู่บ้านในตำบล ได้ประชุมร่วมกัน และมีมติที่ประชุมเห็นพ้องให้จัดตั้งเครือข่ายการออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอสื่อ บ้านเหล่าต่างคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองสี  ต่างโอฐ  
 
ที่อยู่ 87 ม. 1 ต. เหล่าต่างคำ อ. โพนพิสัย จ. หนองคา 43120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งกลุ่มปี 2543 ได้รับคำแนะนำจากพัฒนาชุมชน เริ่มจากกิจกรรมแรกคือ ทอเสื่อกก กลุ่มก็ผลิต และขายได้พอสมควร
แต่ก็มีอุปสรรคเนื่องจากวัตถุดิบ ที่ใช้ในท้องถิ่นขาดแคลน ต้องหาซื้อจากจังหวัดอื่น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นต่อมาปี 2547 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสะง้อ หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นายไล  คำพุทรา  
 
ที่อยู่ 126 ม. 2 ต. หอคำ อ. บึงกาฬ จ. หนองคา 43140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะง้อ เป็นองค์กรที่มีการรวมกลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นการออมสินเชื่อ การทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวเงิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายกองเพชร  พันธุวัล  
 
ที่อยู่ 11 ม. 6 ต. นาสะแบง อ. ศรีวิไล จ. หนองคา 43210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวเงิน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 37 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล
มาอบรมเรื่องการออมทรัพย์ และความจำเป็นในการออมทรัพย์ ชาวบ้านได้ตกลงจัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยครั้งแรกมีสมาชิกใน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านปงไฮ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญโลม  ดวงตา  
 
ที่อยู่ 119 ม. 1 ต. ป่งไฮ อ. เซกา จ. หนองคา 43150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
โดยหน่วยงานของรัฐ ได้ออกมาจัดตั้งคัดเลือกบุคคลสตรีในหมู่บ้าน มารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคี และทำกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในครอบครัว มีการฝึกอบรมอาชีพให้โดยการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการอำนวยการ และสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หนองสองห้อง
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญยตา  พุทธามาตย์  
 
ที่อยู่ 174 ม. 12 ต. .ค่ายบกหวาน อ. เมือง เ จ. หนองคา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน หนองสองห้อง ตำบล ค่ายบกหวาน
อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 1,469 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางขนิษฐา  ไฟชยนต์  
 
ที่อยู่ 14 ม. 7 ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ. หนองคา 43220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แรกเริ่มกลุ่มออมทรัพย์บ้านนาขาม มีสมาชิกไม่มาก เพราะคนในหมู่บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีความสามารถจัดการบริหารไม่รู้แนวทาง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านเหล่าใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเสริฐ  ไทยแท้  
 
ที่อยู่ 84 ม. 2 ต. ศรีสำราญ อ. พรเจริญ จ. หนองคา 43180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการออมทรัพย์ เพื่อให้ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน วันที่ 17 พ.ค. 2545
จึงได้ร่วม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีรวมใจบ้านต้อง ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยาณี  ชำนาญฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 87 ม. 1 ต. บ้านต้อง อ. เซกา จ. หนองคา 43150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากสมาชิกภายในหมู่บ้านว่างจากงานไปทำงานกรุงเทพมาก และมีปัญหาเรื่องเงิน จึงได้รวมตัวกันจัดงานขึ้น เพื่อหาเงินสักก้อน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพบ้านบุ่งคล้า ม.1
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบัติ  ป้องกัน  
 
ที่อยู่ 90 ม. 1 ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ. หนองคา 43140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน มีอาชีพเหมือนกัน เป็นเกษตรกร มีประเพณีร่วมกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>