ข้อมูลทั้งหมด  5    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำพร  พลเสนา  
 
ที่อยู่ 75 ม. 6 ต. โนนขมิ้น อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบั 3900
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมทีกลุ่มทอผ้าขายให้บริษัทธนกิจ จังหวัดลพบุรี อยู่ประมาณ 2 ปี ผู้ใหญ่บ้าน และนำให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2541 ทางกลุ่ม
ทำกิจกรรมออมทรัพย์สัจจะรายเดือน กับธนาคารออมสิน สมาชิกทอผ้ามาตลอดปี 2542 ทางกลุ่มเปลี่ยนจากการขายผ้าลพบุรี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับจังหวัด
บุคคลที่ติดต่อ
วิพัฒน์  วงษ์ชารี  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ลำภู อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบั -
เครือข่าย :  ประชาสังคม     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ