ข้อมูลทั้งหมด  5    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสังวาลย์  บุญมี  
 
ที่อยู่ 99 ม. 2 ต. โนนเมือง อ. นากลาง จ. หนองบั 39170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้จัดประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์รับฟังความคิดเห็นของชุมชน(ประชาคม ) เพื่อคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนในชนบท
ซึ่งเป็นไปในแนวทางการพัฒนาอาชีพ และสร้างเสริมรายได้ ได้คิดจัดสรรคเลือกเป็นแนวทางแนวความคิด และความถนัดของ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำพร  พลเสนา  
 
ที่อยู่ 75 ม. 6 ต. โนนขมิ้น อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบั 3900
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมทีกลุ่มทอผ้าขายให้บริษัทธนกิจ จังหวัดลพบุรี อยู่ประมาณ 2 ปี ผู้ใหญ่บ้าน และนำให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2541 ทางกลุ่ม
ทำกิจกรรมออมทรัพย์สัจจะรายเดือน กับธนาคารออมสิน สมาชิกทอผ้ามาตลอดปี 2542 ทางกลุ่มเปลี่ยนจากการขายผ้าลพบุรี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับจังหวัด
บุคคลที่ติดต่อ
วิพัฒน์  วงษ์ชารี  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ลำภู อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบั -
เครือข่าย :  ประชาสังคม     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ศูนย์ประสานางานองค์กรชุมชน จัดตั้งเพื่อองค์กรชุมชน ทุกสาขาอาชีพได้มีการแลกเปลี่ยน และร่วมกันทำงาน โดยมีคณะกรรมการจากผู้แทนองค์กรชุมนจากทุกอาชีพในตำบล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านทุ่งโปร่ง
บุคคลที่ติดต่อ
จักรพงษ์  โสนะแสง  
 
ที่อยู่ ม. 2 หมู่บ้าน บ้านทุ่งโปร่ง ต. กุดจิก อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบั 39000
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
ลดภาระการกู้เงินนอกระบบและส่งเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ดอนนาดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายถม  เนาแรด  
 
ที่อยู่ 34 ม. 7 ต. บ้านขาม อ. เมือง จ. หนองบั -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ดอนนาดี ตำบล บ้านขาม
อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 165 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | |>