ข้อมูลทั้งหมด  48    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกำจัดขยะและดูแลป่าชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสง่า  สุวรรณดี  
 
ที่อยู่ 40 ม. 7 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ -
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
1.เริ่มดำเนินกิจกรรมเมื่อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ไข่สดเสริมไอโอดีน
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเตรียม  กองทอง  
 
ที่อยู่ 22 ม. 5 ต. ไม้กลอน อ. พนา จ. อำนาจเ 37180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 60 พรรษา โดยเริ่มแรก จัดตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาโคกกลาง หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญมา  บุญทิพย์  
 
ที่อยู่ 50 ม. 2 ต. นาเวียง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเ 37290
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สมาชิกชุมชนรวมตัวกันประชุมสร้างแนวความคิดร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ และผู้ประสานงานและมีการวางแผนปฏ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
บุคคลที่ติดต่อ
นางอารี  สว่างเนตร  
 
ที่อยู่ 1 ม. 9 ต. หนองข่า อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเ 37110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ่อชาลี มาระแสง ปราชญ์ชาวบ้านนักปลูกต้นไม้
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อชาลี  มาระแสง  
 
ที่อยู่ 25 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านกุดซวย ต. คำพระ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ -
เครือข่าย :  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านาคอีสาน     แหล่งที่มา :  เครือข่ายเกษตรกรตามแนว ศก.พอเพียง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
พ่อชาลีเกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เป็นบุตรชายคนเดียวของนายเหรียญและนางหมุ่ย มาระแสง มีพี่สาวและน้องสาวอีก ๔ คน พ่อชาลีเป็นลูกคนที่ ๔ แต่งงานกับนางจันทร์ มีลูกชาย ๔ คน และลูกสาว ๕ คน อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดซวย ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุดม  ดวงโสภา  
 
ที่อยู่ 91 ม. 4 ต. คึมใหญ่ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านภูเขาขาม หมู่ 4 ต. คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2540
โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 15 ราย พร้อมได้ระดมหุ้นคนละ 100 บาท และได้เปิดบัญชีเงินกับธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน โคกกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัตน์  สุขกุล  
 
ที่อยู่ อ.บ.ต ม. 3 ต. นาผือ อ. เมือง จ. อำนาจเ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน โคกกอก ตำบล นาผือ
อำเภอ เมือง จังหวัด อำนาจเจริญ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 140 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  สาโสม  
 
ที่อยู่ 31 ม. 7 ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเ 37110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การปลูกผักไว้ สำหรับรับประทานเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา เพราะเป็นการปลูกไว้รับประทานกันทุกคน ทุกครอบครัว แต่การปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกตามลานบ้าน หาปลาโดยไม่อาศัยหลักวิชาการมากมาย และทำเป็นครอบครัวของใครของมัน ในปี 2543 ชาวบ้านได้รับการแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอให้มีการจัดตั้งกลุ่ม และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจำนวน 40,000บาท เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ร้านค้าสวัสดิการกลุ่มแม่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองข่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำไพ  จันทา  
 
ที่อยู่ 3 ม. 1 ต. หนองข่า อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเ 37110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการกลุ่มแม่บ้าน เนื่องจากหมดฤดูการทำนา แม่บ้านว่างงานและต้องการหารายได้เสริมเป็นการเลี้ยงครอบครัว จึงได้มีการรวมกลุ่มของแม่บ้าน เพื่อเป็นการจัดตั้งเป็นร้านค้ากลุ่มของแม่บ้านขึ้น ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 23 คน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 1 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำขนมจีน
บุคคลที่ติดต่อ
นางสจี  โพนผุย  
 
ที่อยู่ 85 ม. 7 ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเ 37110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในปี 2545 กลุ่มแม่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมราชวงศา เพื่อดำเนินการจดตั้งกลุ่มทำขนมจีน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>