ข้อมูลทั้งหมด  8    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สมุนไพรไทย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  ชัยประเสริฐ  
 
ที่อยู่ 37 ซ.หนองเต่าเหล็ก ถ ม. 5 ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดรธา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสวนมอญใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายชายเปลว  เลิศฤทธ์  
 
ที่อยู่ 51 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านสวนมอนใต้ ต. เวียงคำ อ. กุมภวาปี จ. อุดรธา 41110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 จำนวนครัวเรือนมี 80 ครอบครัว มีประชาชนทั้งสิ้น 355 คน ชาย 167 คน หญิง 188 คน
สมาชิกครั้งแรก 56 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 163 คน มีเงินออมอยู่ 400,000บาท ศูนย์สาธิตมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง มีกลุ่มเพาะเห็ด มีธนาคารข้าว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทมนาดี
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใบ  ฝ่ายแก้ว  
 
ที่อยู่ 124 ม. 4 ต. ทมนางาม อ. โนนสะอาด จ. อุดรธา 41240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2539 หมู่บ้านทมนางาม อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาหมู่บ้าน และได้พัฒนาด้านหมู่บ้านสะอาด จนเป็นวันที่ 1 ของจังหวัด
และที่ 3 ของเขต ก็มีเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แนะนำ และนำพาการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน และด้านแม่บ้านก็แนะนำให้มีการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านหนองอ้อ หมู่1
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนา  ศรีบุตรโคตร  
 
ที่อยู่ 214 ม. 3 ต. หนองอ้อ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธา 41220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยท่านผู้หญิงสุปะภาดา เกษมสันต์ ตามเสด็จ พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี มาที่วัดถ้ำกองเพล
จ.หนองบัว และได้เข้ามาที่วัดเก่าบ้านหนองบัว โดยทรงโปรดผ้าขิดที่แม่สุนาทอถวายและนำเส้นไหมมาให้ทอ และให้แม่สุนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
นางละเอียด  ด่านสุข  
 
ที่อยู่ - ม. 5 หมู่บ้าน บ้านด่าน ต. เชียงหวาง อ. เพ็ญ จ. อุดรธา -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ภูเงินใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพจน์  ภูสาลี  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. หนองกุงทับม้า อ. วังสามหมอ ว จ. อุดรธา -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ภูเงินใหม่ ตำบล หนองกุงทับม้า
อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 165 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่ม-แม่บ้านที่ทำเรื่องอาชีพ
บุคคลที่ติดต่อ
นางประมวล  ทองอุ่น  
 
ที่อยู่ 62/1 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านหนองเตาเหล็ก ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธา 41000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านสตรีชุมชนหนองเตาเหล็ก ได้รวมตัวกันออกหุ้นทำอาชีพสานตะกร้า เมื่อปี 2541 โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครอุดรธานีส่งช่างมาฝึกอบรมในเรื่องฝีมือแรงงาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแสนหมั้น อินทรไชยา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 27 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านถ่อนนาลับ ต. บ้านดุง อ. ถ่อนนาลับ จ. อุดรธา 41190
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายแสนหมั้น อินทรไชยา อายุ ๕๒ ปี เกษตรกรและผู้นำชุมชน บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านดุงการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การใช้ชีวิตแบบพอมีพอกิน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้น้อย
รู้จักแบ่งปันให้คนอื่น ใช้ชีวิตไม่ประมาท รอบคอบ รู้จักเก็บออม มีคุณธรรมในการใช้ชีวิต มีเหตุผลมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อเราพอเพียงแล้ว สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ตั้งมั่นในการงานที่กำลังทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นายแสนหมั้น อินทร
ไชยา ได้บวชเรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี โดยได้รับการสั่งสอนให้ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ต่อมามารดาป่วยจึงต้องลาสิกขาบทมา
ดูแลมารดาและน้อง ต่อเมื่อมารดาเสียชีวิตจึงได้รับช่วงดูแลน้อง โดยประกอบอาชีพทำนา แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีฝีมือในด้านช่างไม้
จึงได้ทำการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งได้ฝึกให้คนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านช่างไม้จนเป็นที่รักของผู้คน
ในชุมชน ต่อมาเกิดวิกฤติกับชีวิตเนื่องจากนาล่ม จากอุทกภัยจึงต้องเข้ากรุงเทพฯ มารับจ้างเป็นเวลากว่า ๒ ปี เมื่อใช้หนี้สินหมดจึงกลับ
สู่บ้านเกิดอีกครั้ง เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และเริ่มต้นทำการเกษตรผสมผสาน คุณแสนหมั้นเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และได้รับการอบรมดูงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้จนเป็นแบบอย่างของคนในชุมชน ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มอาชีพต่างๆ ในหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนมีงานทำไม่ต้องออกไปหางานทำที่อื่น และปัจจุบันได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
และได้รับเลือกเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ คุณแสนหมั้น ได้ยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่
๑. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
๒. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
๓. มีความรับผิดชอบร่วมกัน
๔. มีความเห็นอกเห็นใจกัน
๕. มีความไว้วางใจกัน
นอกจากนี้ คุณแสนหมั้น ยังมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้โดยได้เข้ารับการศึกษาอบรมในทุกเรื่องตามแต่จะมีโอกาส และเมื่อได้รับ
การฝึกอบรมแล้วกลับมาก็ได้ นำความรู้มาปรับใช้และบอกกับชุมชนโดยการออกเสียงตามสายในหมู่บ้านทุกเช้าเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นๆ
และชักชวนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | |>