ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครดิตยูเนียนท่ามะนาว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 14/3 ม. 15 ต. ระบำ อ. ลานสัก จ. อุทัยธ 61160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่ามะนาว เริ่มมีการจัดตั้งเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2543 โดยมีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคกลางตอนบนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาประสานงานกับชาวบ้านเพื่อการจัดตั้งกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาประดู่ยืน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 36/1 ม. 9 ต. ประดู่ยืน อ. ลานสัก จ. อุทัยธ 61160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากต.ประดู่ยืน ได้รวมตัวกันหลายกลุ่มเป็นเครือข่ายแต่ยังไม่เกิดการให้สวัสดิการในด้านการช่วยเหลือในเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรยั่งยืนเขากวางทอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 87/11 ม. 1 ต. เขากวางทอง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธ 61110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรประกอบอาชีพโดยอาศัยความสะดวกสบาย ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเท่าที่มีขายตามท้องตลาด ทำให้ต้นทุนสูง ยังใช้สารเคมีเกินความจำเป็น ทำให้เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทำให้วิชีวิตของคนชนบทเปลี่ยนแปลงเพราะอาหารธรรมชาติ ที่เคยหากินได้ก็สูญหายไป ยิ่งทำก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดมีการรวมตัวกัน ตั้งกลุ่มเกษตรยั่งยืนขึ้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ลดต้นทุน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ไฝ่หาความรู้ เอาวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด 8 อำเภอ มีเวที ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสวัสดิการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 36/1 ม. 9 ต. ประดู่ยืน อ. ลานสัก จ. อุทัยธ 61160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ตำบลประดู่ยืนได้จัดกลุ่มเกษตรกร เมื่อปี 2518 กลุ่มสตรีพัฒนา ปี2524 กลุ่มออมทรัพย์ ปี 2539 กลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2540 ชมรมรุ่งแสงอรุณ ปี 2540 กลุ่มและองค์กรต่างๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายผู้สูงอายุ
บุคคลที่ติดต่อ
นายแก้ว  ภูริผล  
 
ที่อยู่ 5/48 ม. - ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี จ. อุทัยธ 61000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จังหวัดอุทัยธานี เริ่มมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุเมื่อปี 2526 ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้ขยายเครือข่ายจนถึงปี 2535 มีทั้งหมด 28 ชมรม มีสมาชิกประมาณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านชลประทาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวง  นพคุณ  
 
ที่อยู่ 83 ม. 14 ต. ทุ่งโพ อ. หนองฉาง จ. อุทัยธ 61110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชลประทาน เริ่มก่อตั้งมาเมื่อ พ.ศ.2543 ยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนักกับชีวภาพ แต่ตั้งใจตั้งกลุ่มมาเพื่อลดต้นทุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบัวหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
ชมเข็มพร  บุญศรี  
 
ที่อยู่ 22 ม. 10 ต. อุทัยเก่า อ. หนองฉาง จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านผาทั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองลี้  ภูริผล  
 
ที่อยู่ 32 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านผาทั่ง ต. หัวยแห้้ง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาประดู่ยืน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรัฐ  บารมี  
 
ที่อยู่ 36/1 ม. 9 ต. ประดู่ยืน อ. ลานสัก จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณี  อิทร์สิงห์  
 
ที่อยู่ 17 ม. 9 ต. ห้วยคต อ. ห้วยคต จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>