ข้อมูลทั้งหมด  25    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาส่งเสริมอาชีพบ้านสะพือใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวหนู  แก้วพรม  
 
ที่อยู่ 101 ม. 6 ต. พิบูล อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลรา 34110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
คณะกรรมการชาวบ้าน เกิดขึ้นจากกรณีผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเมื่อปี 2537 ซึ่งชาวบ้าน 4 อำเภอโขงเจียม สิรินธร พิบูล ตาลสม
ได้เรียกร้องต่อกฟผ. จนได้รับการแก้ไขปัญหาบางส่วน ต่อมาชาวบ้านจึงได้รวมกันแก้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขพร้อมประสบการณ์ต่างๆ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกีรดินไทสงวนรัตน์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  วรวิบูล  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 6 ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน จ. อุบลรา 34260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในสถานการณ์ที่ผ่านมา เกษตรและผู้ใช้แรงงานในชนบท ไม่มีงานทำแรงงานหนุ่มสาวหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงปล่อยทิ้งชนบทคนอยากจน
คนด้อยโอกาส ประสบชะตากรรมได้รับความทุกข์เยาวชนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ชาวนาจน และผู้ด้อยโอกาศสิ้นหวัง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรบ้านบาก
บุคคลที่ติดต่อ
นางแพงศรี  พิกุลทอง  
 
ที่อยู่ 127 ม. 6 ต. หนองผือ อ. เขมราฐ จ. อุบลรา 34170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านหมู่ที่ 6 ของอำเภอเขมราฐ ซึ่งมีแนวคิดตรงกัน เพื่อสร้างงานให้เกิดขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านปลายาว ต. ยาง อ. น้ำยืน จ. อุบลรา 34260
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย ตั้งอยู่บ้านปลายาว ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวรรณา สุทธิง เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มได้มีการทำภาพศิลปกรรมไทยบนผืนผ้าใบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทน์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านตาแหลว ต. หัวนก อ. เขมราฐ จ. อุบลรา 34170
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทน์ ตั้งอยู่ที่บ้านตาแหลว ต.หัวนก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีนางศิริพร เป็นประธานกลุ่ม ได้เริ่มรวมตัวก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสาน ทอเสื่อจากกก และฝือ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านแดงน้อย ต. - อ. ตระการพืชผล จ. อุบลรา 34130
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มจักสาน ทอเสื่อจากกก และฝือ ตั้งอยู่ที่บ้านแดงน้อย อำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มีนางราตรี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากผ้ากาบบัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ปะอาว อ. เมือง จ. อุบลรา 34000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากผ้ากาบบัว ตั้งอยู่ที่ ม. 5 ตำบลปะอาว อำเถอเมือง จ.อุบลราชธานี มีคุณเตือนใจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทำผลิตภัณฑ์จากกก/ฝือ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน ข้าวปุ้น ต. ข้าวปุ้น อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลรา 34270
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทำผลิตภัณฑ์จากก/ฝือ ตั้งอยู่ที่บ้านข้าวปุ้น ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี มีคุณอภัสรา ลอยลม เป็นประธานกล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมจากผ้าบ้านหนองขุ่น
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านหนองขุ่น ต. ยางโยภาพ อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลรา 34140
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มหัตถกรรมจากผ้าบ้านหนองขุ่น ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณฉวีวรรณ เป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตผ้ากาบบัว
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ปะอาว อ. เมือง จ. อุบลรา 34000
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผลิตผ้ากาบบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที 5 ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณพัชรี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>